Kje dobim uporabno dovoljenje za objekt?

Po Zakonu o graditvi objektov je pristojni organ, ki izdaja uporabna dovoljenja, upravni organ za gradbene zadeve (praviloma pristojna upravna enota na območju RS), ki je za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta izdal gradbeno dovoljenje.
Kje dobim uporabno dovoljenje za objekt?
  
Na pristojni upravni enoti vložite zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Priloge, ki jih morate priložiti k zahtevi, so dvisne od vrste objekta, za katerega želite pridobiti uporabno dovoljenje. Za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, se izda uporabno dovoljenje brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če investitor zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priloži izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi.

Za ostale vrste objektov pa morajo biti k vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja, v kateri je treba navesti, da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem, ter številko in datum gradbenega dovoljenja, priloženi: projekt izvedenih del, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, drugi podatki in dokazila, če jih za to vrsto objekta določa gradbeno dovoljenje ali poseben zakon, navodilo z a obratovanje in vzdrževanje pri zahtevnih objektih in program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane.
  
V postopku izdaje uporabnega dovoljenja opravi upravni organ ogled ali tehnični pregled s katerim se mora ugotoviti:
  • ali je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem;
  • ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt zgrajen v skladu z gradbenimi predpisi in s pogoji, določenimi za gradnjo ter predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov brez grajenih in komunikacijskih ovir;
  • ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevanipredpisani ukrepi;
  • ali je projekt izvedenih del (PID) izdelan v skladu s predpisi;
  • ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba.
  
Po opravljenem tehničnem pregledu lahko izda upravni organ, ko ugotovi, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, uporabno dovoljenje.
  
vir: UE Celje
 
Vir:
05. junij 2014