Kdo in kaj opravlja strokovni nadzor nad gradnjo?

Pregled zakonskih osnov za opravljanje dela nadzornika gradenj.
Kdo in kaj opravlja strokovni nadzor nad gradnjo?

Zakon določa, da mora investitor zagotoviti strokovni nadzor nad gradnjo v skladu s 61. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO). Investitor in nadzornik skleneta pogodbo o nadzoru, ki določa in ureja medsebojne odnose, funkcijo - obveznosti in kompetence.

Strokovno nadzorstvo se lahko s pogodbo zaupa izvajalskemu ali projektivnemu podjetju, ki ne izvaja gradnje na istem objektu. Strokovno nadzorstvo nad gradnjo lahko opravlja tudi posameznik - nadzornik, ki izpolnjuje pogoje predpisane za odgovornega vodjo del - 51. člen ZGO (ustrezna izobrazba - pooblaščeni inženir, strokovni izpit, delovne izkušnje, ...).

Strokovno nadzorstvo obsega predvsem nadzor oz. določene kompetence:

  • nad statično varno izvedbo in kvaliteto izvedenih del
  • nad gradbenimi proizvodi, napeljavami, napravami in opremo, ki se vgrajuje
  • ali se gradnja izvaja po projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje
  • nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje
  • pridobitev od izvajalca gradnje potrebne izjave in ateste za vgrajene materiale, ki so potrebni za pridobitev odločbe o uporabi objekta
  • pregled in vpisovanje pripomb in ugotovitev v gradbeni dnevnik

Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo - nadzornik, mora pravočasno obveščati investitorja o vseh pomanjkljivostih, ki jih ugotovi med gradnjo. Nadzornikove kompetence so omejene na področje nadzorovanja. Brez posebnega pooblastila nadzorni organ ni pooblaščen, da v imenu naročnika ureja premoženjsko pravne odnose z izvajalcem.

  

 
Vir:
30. november -0001