Kako graditi, da zaradi neurejenega gradbišča ne boste v težavah?

V primeru večjih posegov v zgradbo pa potrebujete gradbeno dovoljenje! Ko ste rešili težave s papirji, se lahko lotite gradnje.
Kako graditi, da zaradi neurejenega gradbišča ne boste v težavah?
     
Poleg tega, da mora biti vsako gradbišče primerno zavarovano, mora investitor pred začetkom del gradbišče označiti z gradbiščno tablo. Postavljena na vidnem mestu ob vhodu na gradbišče, kjer se izvaja novogradnja ali rekonstrukcija starega objekta.

Gradbiščne table ni treba postaviti, če gre le za odstranitev objekta in na gradbišču, na katerem se gradijo objekti posebnega pomena za obrambo države, objekti na mejnih prehodih in objekti, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč.

In ko boste že postavljali gradbiščno tablo – predpisani sta tudi njena oblika in vsebina. Na gradbiščni tabli morajo biti tako po vrsti napisani naslednji podatki:

 1. podatki o vrsti objekta glede na namen in o vrsti gradnje, kot je navedeno v gradbenem dovoljenju,
 2. številka gradbenega dovoljenja ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki ga je izdal,
 3. podatki o investitorju,
 4. podatki o projektantih in podatek o odgovornem projektantu oziroma če je odgovornih projektantov več, podatek o odgovornem vodji projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo,
 5. podatki o izvajalcih in podatek o odgovornem vodji del oziroma če je odgovornih vodij del več, podatek o odgovornem vodji gradbišča in
 6. podatki o nadzorniku in podatki o odgovornem nadzorniku.
     
Naslednja pomembna stvar za to, da bo vaše gradbišče v sozvočju z zakoni, je izdelan načrt organizacije ureditve gradbišča, ki ga za investitorja izdela izvajalec. Načrt organizacije gradbišča mora vsebovati:

 1. območje, kjer se bodo odvijala dela na gradbišču, parcelne meje, prostori za začasne deponije materialov in odpadkov, deponije opreme in delovnih priprav, gradbiščni provizoriji (pisarne za vodstvo in nadzor, objekti za bivanje in odmor, garderobe, jedilnice, sanitarni objekti, prostor za prvo pomoč, laboratoriji, začasna skladišča itd.), vse kar je potrebno za izvajanje del,
 2. namestitev stalnih in začasnih gradbiščnih ograj in zapor, če je potrebno tudi prometna obvestila. preusmeritev in zavarovanje prometa, namestitev prometnih in drugih znakov za obvestila, prepovedi dostopov ali gibanja itd.,
 3. potrebne zunanje in notranje komunikacijske poti, prehodi, vhodi in dovozi, izhodi iz območja gradbišča in priključki na javno cesto ipd.,
 4. predeli oziroma območja za pripravo materialov, polizdelkov, sestavljanje opažev, odrov in konstrukcijskih elementov,
 5. robovi izkopov (nasipov), višinski gabariti, nestabilna in drugače nevarna ali varovana območja (doseg obstoječih stroje, območje miniranja, poplav itd.),
 6. mesta priključkov (na vodo, elektriko, plin, telekomunikacije, zrak, toplovod idr.) in razdelilna mesta na gradbišču s potekom stalnih (za čas gradnje) razvodov,
 7. potek montaže konstrukcij ali posameznih elementov (tudi porušitev in odstranitev), potek izkopov, delovnih in fasadnih odrov ter podpornih konstrukcij itd.,
 8. namestitev oziroma razporeditev (žerjavov, dvigal, zabijal, črpalk, betonarn, asfaltnih postrojenj itd.) s prikazom delovno vplivnega območja,
 9. območja za zbiranje oziroma za začasno deponijo gradbenih odpadkov in nevarnih snovi (po vrstah) in zaščitna območja za varovanje okolice in
 10. ukrepe za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju) ter okolice za čas gradnje.
    
Obseg podatkov, ki morajo biti označeni na načrtu organizacije gradbišča je odvisen od velikosti, predvidenega časa izvajanja in od zahtevnosti gradnje.

Poleg naštetega pa naj bi se tekom del vodila tudi gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer, če gre za večje objekte. Gradbeni dnevnik namreč ni treba voditi pri pri gradnji v lastni režiji in pri gradnji nezahtevnih objektov.

In kazni, če se ne boste držali zakonov?
V primeru, da vaše gradbišče ni primerno označeno in zavarovano, bo vaš izvajalec del, v primeru, da ga pri nezakonitem početju zalotijo, plačal 8000 evrov kazni.

Tudi če ne gradite ali obnavljate s pomočjo gradbenega podjetja, ampak to počnete sami ob pomoči prijateljev in znancev, mora biti gradbišče primerno urejeno. V nasprotnem primeru vas čaka 500 evrov kazni.

Še huje je, če ste pravna oseba in vas zalotijo, da gradite brez gradbenega dovoljenja. Kazen vam ne uide, zanaš pa kar 30 000 evrov. Samo 500 evrov pa znaša kazen za fizično osebo.

Nadzor nad gradbišči v primeru, da dela za vas opravlja najeto podjetje, izvaja nadzornik, ki ga najamete sami, državni inšpektor pa se bo pri vas oglasil v primeru prijave, da se na vašem gradbišču dogaja kaj nepravilnega. In tovrstni inšpektorji vsekakor niso brez dela, saj se poleg nadzora večjih gradbišč, ki jih morajo nadzorovati po službeni dolžnosti, vedno najdejo posamezniki, ki prijavijo 'sosedovo nelegalno gradbeno početje'. Pogosto se sicer izkaže, da je bil prijavitelj le 'prekomerno zaskrbljen'. Kazen za lažno prijavo sicer tudi obstaja, znaša pa 500 evrov.
  
vir: Cekin.si
 
26. oktober 2010
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti