Gradnja pomožnih objektov na kmetijskih površinah

Zadnje čase prejemamo kar nekaj vprašanj na temo gradnje lope na nezazidljivih, kmetijskih površinah.
Gradnja pomožnih objektov na kmetijskih površinah
  
Od velikosti in namembnosti objekta je odvisno, kakšno gradbeno dovoljenje za določen objekt potrebujemo. Za zelo majhne (enostavne) objekte ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, za manjše, nezahtevne objekte in pomožne kmetijske objekte potrebujemo »Gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt« ali tako imenovano enostavno gradbeno dovoljenje, ki se izda na osnovi enostavne skice, brez projektiranja. Za večje objekte, ki spadajo med zahtevne in manj zahtevne objekte, je treba pridobiti gradbeno dovoljenje na osnovi projekti, ki ga lahko izdela samo odgovorni projektant.  Pa se osredotočimo zgolj na enostavne objekte.
 
 Enostavni objekti, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, so na primer:
 • Majhne stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave – v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju – na primer lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, do velikosti 20 m2
 • Na kmetijah se brez gradbenega dovoljenja lahko zgradi manjšo pritlično enoetažno stavbo kot pomožni gospodarski objekt do površine 40m2 (npr. kozolci, kmečke lopa, skednji, seniki, gnojišča, hlevski izpusti …),
 • Varovalna ali medsosedska ograja do višine 2m,
 • Mala komunalna čistilna naprava do zmogljivosti 50 PE,
 • Rezervoar za vodo do prostornine 100 m3,
 • Stolpni silos do višine 5m,
 • Pomožna kmetijski-gozdarska oprema, ki ni objekt oziroma ni grajena (npr. brajda, klopotec, žična opora za mrežo proti toči ali ptičem, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade…).

  
Gradnja pomožnih objektov na kmetijskem zemljišču!
Zaradi pomanjkanja prostora okrog kmetije bi kmetovalci želeli postaviti določene pomožne kmetijske objekte nekoliko stran od kmetije, na kmetijskem zemljišču. Gradnja pomožnih kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena, razen v primeru, da to izrecno dovoljuje občinski prostorski načrt. Nekateri pomožni kmetijski objekti nimajo status objekta (niso povezani s tlemi, nimajo temeljev, so prenosljivi) in zato zanje ne veljajo določila Zakona o graditvi objektov. To so na primer šotoraste konstrukcije za shranjevanje krme ali kmetijske mehanizacije, ki so montažne, brez temeljev ali utrjenega tlaka. Tudi take konstrukcije po tolmačenju kmetijske inšpekcije ni dovoljeno postaviti na kmetijskem zemljišču, ker to ni v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Predpisi, ki urejajo gradnje, so včasih tudi nedorečeni oziroma je njihovo tolmačenje lahko dvoumno. 

Kaj pa piše v uredbi - 6. člen?

 1. Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Enostavni objekti so navedeni v prilogi 2 te uredbe.
 2. Poleg enostavnih objektov iz priloge 2 te uredbe je enostaven tudi objekt, ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju.
 3. Objekti iz prvega in drugega odstavka tega člena, za katere je predpisana pridobitev soglasja v varovalnem pasu ali varovanem območju, se štejejo za enostavne objekte samo pod pogojem, da je tako soglasje pridobljeno.
 4. Če se objekt iz prvega ali drugega odstavka tega člena gradi na območju obstoječe pozidave, pridobitev soglasij iz prejšnjega odstavka ni potrebna, razen če umestitev enostavnega objekta posega v območja varovalnih pasov ali varovana območja.

 

 
Vir:
08. marec 2015
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah