Gradnja enostavnega objekta

Želim graditi enostaven objekt - pomožni, začasni, vadbeni objekt, spominsko obeležje ali postaviti urbano opremo, to je konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Kaj potrebujem?
Gradnja enostavnega objekta

   

Za enostavne objekte - pomožni, začasni, vadbeni objekti, spominsko obeležje (pomen izrazov je opredeljen v 2. členu ZGO) ni potrebo gradbeno dovoljenje, če investitor pred začetkom gradnje na pristojni občini pridobi lokacijsko informacijo iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, ki ga bo v roku treh mesecev po uveljavitvi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS 110/02) izdal minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve.
   

Do uveljavitve citiranega predpisa pa se glede velikosti, načina gradnje in rabe enostavnih objektov, za katere po določbah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS 110/02) gradbeno dovoljenje ni potrebno, uporabljajo določbe občinskih predpisov (Odloki o pomožnih objektih), izdanih na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97).
  

Glede pogojev za njihove odmike od meje sosednjih zemljišč pa se šteje, da so izpolnjeni, če je enostavni objekt od meje sosednjih zemljišč oddaljen najmanj 1,50 m oziroma če je od meje oddaljen manj kot 1,50 m, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča, v primeru gradnje ograje pa , da je takšen odmik 0,50 m od meje sosednjega zemljišča in če so izpolnjeni še naslednji pogoji:

  • Da je pomožni objekt za lastne potrebe predviden na obstoječi gradbeni parceli.
  • Da konstrukcija ograje ne posega v sosednje zemljišče.
  • Da je začasni objekt predviden na obstoječi gradbeni parceli oziroma na zemljišču, na katerem se izvaja sezonska turistična ponudba, prireditev ali drug podoben kulturni, športni ali zabavni dogodek.
  • Da je vadbeni objekt predviden na obstoječem športnem oziroma rekreacijskem vadišču, vojaškem vadišču ali vadišču za zaščito in reševanje.
  • Daje pomožni infrastrukturni objekt predviden na zemljišču, ki ga predpisi o javni infrastrukturi ali o javnem cestnem, železniškem, letalskem, ladijskem, žičniškem oziroma telekomunikacijskem prometu opredeljujejo kot prometno telo oziroma je sestavni del javne ceste ali železnice, urejenega smučišča, letališča, pristanišča oziroma energetskega ali telekomunikacijskega omrežja oziroma da je namenjen samo za posamezno stavbo.
  • Da je pomožni kmetijsko-gozdarski oziroma ribiški objekt predviden na zemljišču, ki je neposredno namenjeno kmetijstvu, gozdarstvu ali ribištvu.
  • Da je spominsko obeležje predvideno na obstoječi gradbeni parceli oziroma če je obeležje spominska plošča in se jo pritruje na objekt, da z njeno pritrditvijo soglaša lastnik takšnega objekta ali pa da se ga postavi na pokopališču oziroma grobišču v skladu s pokopališkim redom.

če enostavni objekti - pomožni, začasni, vadbeni objekti, spominska obeležja ne izpolnjujejo predhodno navedenih pogojev, se gradnja takšnega objekta lahko začne le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Na lastno odgovornost investitorja pa tudi na osnovi dokončnega gradbenega dovoljenja. 
  

S postavitvijo urbane opreme se lahko prične tudi brez pridobitve lokacijske informacije, če s tako postavitvijo soglaša lastnik javne površine.
 

vir: Portal upravnih enot Republike Slovenije

 
Vir:
30. november -0001