Geološko - geomehansko poročilo o sestavi tal

Poročilo izdela pooblaščen strokovnjak, ki na podlagi ogleda terena in temeljnih tal v sondažnem izkopu poda geomehanske karakteristike materiala, pogoje in globino temeljenja, nosilnost temeljnih tal ter morebitno prisotnost podtalnice.
Geološko - geomehansko poročilo o sestavi tal
  
Geološko - geomehansko poročilo vsebuje podatke o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, ki so potrebni za nadaljnje projektiranja objekta.

Projektant gradbenih konstrukcij na podlagi pridobljenih podatkov določi ustrezen način temeljenja objekta, varovanja gradbene jame, odvoda meteornih in odpadnih vod ter druge potrebne ukrepe za kakovosten potek gradnje.

Geološko-geomehansko poročilo je potrebno v fazi pridobivanja projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdela se na zahtevo projektanta gradbenih konstrukcij, v nekaterih primerih pa tudi na zahtevo upravne enote ali Direkcije RS za vode.

Prednosti pridobitve geološko-geomehanskega poročila so predvsem kakovostno in varno načrtovanje gradnje ter izogibanje morebitnim dodatnim stroškom zaradi manj ugodnih razmer na terenu od predvidenih.
  
 
Vir:
22. marec 2019