Vrste težnostnih podprnih konstrukcij

Višinsko razliko v terenu lahko nadomestimo z podpornimi konstrukcijami, ki so primerne za izdelavo teras, izravnavo dvorišč, ...
Vrste težnostnih podprnih konstrukcij

 

Kamnit podporni zid
Posamezni, največkrat pravilno oblikovani kamni so povezani z malto ali betonom. Ne prenese deformacij - razpoka. Primeren za nižje podporne konstrukcije.

Kamnita zložba
Zložba iz kamna nepravilnih oblik v betonu ali brez veziva. Pri večjem deležu kamna veljajo značilnosti kamnitega podpornega zidu, v kolikor pa prevladuje beton, smatramo tako konstrukcijo kot nearmiran betonski zid. Kamnite zložbe v ožjem pomenu besede so brez betona ali z minimalno količino betona, zato so gibke in tako primerne za sanacije manjših plazov. So tudi prepustne za vodo in jih zato voda ne obremenjuje s hidrostatskimi tlaki. Med kamni se sčasoma ustvari humus in požene rastlinje.

(Armirano)betonski podporni zid
Večina težnostnih podpornih zidov je danes zgrajena v betonu. Zaradi potrebe po teži, so taki zidovi masivni in so zato lahko minimalno armirani. če zadoščajo zidovi manjših prerezov, jih je potrebno ustrezno armirati.
Beton omogoča najrazličnejše oblikovanje zidov, kar lahko izkoristimo za optimiranje konstrukcije v statičnem smislu, kakor tudi za arhitektonsko oblikovanje čela zidu. Betonski težnostni zidovi slabo sledijo deformacijam. če je uporabljena armatura, zid le redko razpoka, na dilatacijah pa pride do diferenčnih premikov. Taki zidovi so za vodo neprepustni in je zato nujno skrbno odvodnjevanje zalednih in površinskih vod.

Kašte (betonske, lesene)
Kašte so gibke podporne konstrukcije iz prefabriciranih armirano betonskih, kovinskih ali lesenih elementov, ki sestavljajo ogrodje (okvir) kamnitemu polnilu. So prepustne za vodo in jih veliko uporabljamo tam, kjer je zaželena gibka konstrukcija (plazovit teren, nevarnost preperevanja materiala v zaledju). Lesene kašte uporabljamo pogosto tam, kjer je pomemben sonaravni izgled konstrukcije (urejanje vodotokov v naravnem okolju).

Gabioni
Gabioni so konstrukcije sorodne kaštam, le da je namesto betonskih, kovinskih ali lesenih elementov uporabljena žična ali plastična mreža, v katero je ovit kamnit material. Na tak način so oblikovane "vreče" kamnitega materiala okvirne velikosti do 1*1*4m in zložene v podporno konstrukcijo. Gabione pogosto uporabljamo pri urejanju vodotokov v kamnitem svetu, saj se z izgledom ne razlikujejo od kamnite ali prodnate struge.

 

vir: skipta za Geotehnične gradnje, FGG Ljubljana
      objavljeno z dovoljenjem doc.dr. Janka Logarja

 
Vir:
01. januar 1970