Posegi v spomeniško zaščitene objekte

Če imate v lasti nepremičnino, ki je starejšega datuma, je lahko zaščitena
Posegi v spomeniško zaščitene objekte

   
Pri posegih v takšne objekte obstajajo določene omejitve. če je vaš objekt razglašen za spomenik lokalnega ali državnega pomena, lahko pri obnovi pogojno računate na finančno pomoč države ali lokalne skupnosti.

V kulturno dediščino sodijo tisti objekti, katerih varstvo je v javnem interesu zaradi kulturnega, zgodovinskega in civilizacijskega pomena. Lahko so spomenik državnega ali lokalnega pomena. Pri posegih v objekt je potrebno pridobiti soglasje Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine. Pred posegom je vlagatelj dolžan podati informacije o vrsti in nameri posega, načinu izvedbe, osnovne podatek o legi objekta in predložiti vso zahtevano dokumentacijo. Zavod na tej osnovi izda kulturnovarstvene pogoje ali smernice, ki določajo zahteve, ki jih mora izpolnjevati projektna dokumentacija.

Primer: Lastnik želi zamenjati streho. Zavod mu v izdanih pogojih določi naklon strehe, vrsto strešne kritine in podobno.

Po predložitvi projekten dokumentacije, Zavod ugotavlja njeno ustreznost. če je dokumentacija v skladu z izdanimi pogoji, izda kulturnovarstveno soglasje.

Posegi v objekt so lahko takšni, da ohranjajo originalno strukturo in substance iz katerih je narejen. Rušenje skoraj ne pride v poštev. Objekti so lahko zaščiteni kot celota ali le urbanistični sklopi in lupina. Zaščitena je lahko tudi notranjost objekta: razpored prostorov, hodniki, stopnišča. Težavna je tudi sprememba namembnosti objekta, saj mora Zavod tudi izdati soglasje. Namembnost se lahko spremeni le, če ne ogroža spomeniške lastnosti objekta.

Informacije o statusu objekta je mogoče dobiti na Zavodu. Objekt, ki je z odločbo razglašen za spomenik, je vpisan v zemljiško knjigo, občina ali država pa mora lastniku izdati odločbo o varstvu za spomenik. Ne nazadnje lahko lastnik pridobi informacijo o spomeniškem varstvu objekta tudi pri vlogi za gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo. če lastnik spregleda dejstvo, da je objekt pod varstvom, morebitne posledice - to je kazen zaradi posega v ta objekt - nosi sam.

Finančna pomoč pri obnovi je odvisna od občine, kjer leži objekt. Nekatere so bolj radodarne, druge manj. Država veliko ne pripomore in lastnik večino bremen nosi sam.

 

 
Vir:
30. november -0001