Na ali v obstoječem objektu želim izvajati vzdrževalna dela. Kaj potrebujem?

Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. Obsega redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist.
   
Redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih – npr. pleskanje, popravila vrat, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij ipd., s katerimi se ne spreminja zmogljivosti inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo, ne spreminja zmogljivosti, velikosti, videza in namembnosti objekta.

Investicijsko vzdrževalna dela pomenijo izvedba popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne spreminja zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave.

Vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost oziroma da se lahko takšen objekt tudi rekonstruira.

Z rednimi vzdrževalnimi deli in investicijskimi vzdrževalnimi deli se lahko začne brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije pod pogojem, da objekt ni varovan v skladu s predpisi o kulturni dediščini, ali pa da se dela ne bodo izvajala na zunanjščini objekta, ki meji na javno površino.

V primeru, da gre za dela na objektu varovanem v skladu s predpisi o kulturni dediščini, ali pa da se dela ne bodo izvajala na zunanjščini objekta, ki meji na javno površino, je potrebno pred začetkom del, na pristojni občini pridobiti lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da takšna dela niso v nasprotju z prostorskim izvedbenim aktom.

Z vzdrževalnimi deli v javno korist se lahko prične brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije.

če izvedba del presega predhodno navedene pogoje, se izvedba le-teh lahko začne le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo. Na lastno odgovornost investitorja pa tudi na osnovi dokončnega gradbenega dovoljenja.

vir: Portal upravnih enot Republike Slovenije
 

 
Vir:
30. november -0001