Bolj zelena in cenejša obnova cest

projekt ReBirth - Praktični prikaz obnove ceste po postopku hladne reciklaže
Bolj zelena in cenejša obnova cest
  
Na cesti G2-102/1038 Bača – Dolenja Trebuša je julija potekal prikaz OBNOVE CESTE PO POSTOPKU HLADNE RECIKLAŽE. Prikaz je potekal v okviru projekta Promocije recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu - ReBirth, ki ga finančno podpirata Evropska unija, program LIFE+ in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Današnje stanje vozišč v Sloveniji ni v zavidljivem stanju, saj se zaradi velikega povečanja prometnih obremenitev in neugodnih klimatskih razmer na eni strani ter vsakoletnega krčenja finančnih sredstev namenjenih za obnovo in vzdrževanje državnih cest na drugi strani, stanje teh iz leta v leto slabša.

Mag. Jure Leben iz Zavoda za gradbeništvo, vodja projekta ReBirth je pojasnil namen prikaza: “Partnerji projekta ReBirth smo želeli s praktičnim prikazom predstaviti to okolju prijazno in gospodarno metodo projektantom in izvajalcem gradbenih del, povzročiteljem gradbenih in industrijskih odpadkov, predvsem pa občinam - investitorjem v cestno infrastrukturo, ter seveda lokalni in širši javnosti, v želji, da bi pri prihodnjih obnovah cest dajali prednost trajnostnim metodam, kot je postopek hladne reciklaže.«

V svetu že dalj časa uveljavljena metoda obnove voziščnih konstrukcij po metodi hladne reciklaže na mestu samem je v Sloveniji še v začetni fazi uveljavljanja. Doslej je bilo tako obnovljenih nekaj avtocestnih odsekov ter regionalnih in turističnih cest, največji potencial pa taka obnova predstavlja za občine, investitorje obnove lokalnih cest in javnih poti.

Zvonko Cotič iz podjetja Structum je udeležencem prikaza predstavil postopek: »Hladna reciklaža je okolju prijazna in gospodarna metoda za izdelavo novih kakovostnih nosilnih vozišč. Po tem postopku se obstoječo poškodovano cesto zdrobi in zmelje ter doda ustrezno vezivo, tako da nastane nov reciklirani nosilni sloj. Na tako utrjeno nosilno plast se kasneje položi nov asfalt. Pri tem se uporabi ves material iz obstoječe voziščne konstrukcije, s čimer odpade strošek izkopa in odlaganja starega ter strošek priprave in transporta novega materiala. Na ta način lahko izkoristimo star dotrajan material in ga koristno uporabimo v novi voziščni konstrukciji.«

Prednosti take obnove so ohranjanje naravnih virov, zmanjšan vpliv na okolje in izboljšane lastnosti vozišč. Ta način je ne le okolju bolj prijazen, a tudi cenejši, saj je prihranek pri taki obnovi lahko okoli 10 EUR na m³. Prihranek je seveda odvisen od primera do primera, predvsem pa od tega, kje obnova poteka.

Eden izmed ciljev partnerjev projekta ReBirth je, da se v sklopu zelenih javnih naročil določi delež alternativnih materialov glede na projektirano prostornino vgrajenega materiala voziščne konstrukcije, ki naj znaša najmanj 10%.
  
  
vir: www.re-birth.eu
 
Vir:
15. oktober 2014