Vrste agregata in dodatkov ter granulometrična sestava betona

V betonu zavzema agregat največji del volumna, saj je cement z vodo samo lepilo za zrna. Zato kvaliteta agregata bistveno vpliva na kvaliteto betona.
Vrste agregata in dodatkov ter granulometrična sestava betona

 

Zaželene pozitivne lastncsti agregata so: 1: dovolj visoka trdnost zrna, 2. kemična sestava, ki ne vpliva na vezanje in ne ruši strukture trdega betona, 3. primerna hrapavost površine zrna.

Glede na izvor delimo agregate v naravne in umetne, ki so običajno odpad industrijske predelave (žlindre...).

Naravni agregati so v naši praksi najpogcstejši, tako da se sam naziv "agregat" že enači s pojmom "naravni agregat" uporabljamo ga za navadne betone, praviloma za konstruktivne - nosilne betone, nenadomestljiv pa je za betone visokih trdnosti.

Naravni agregatmagmatskega izvora so dobri, metamorfni na splošno niso primerni, sedimenti pa imajo različne lastnosti. Mehki in porozni apnenci niso dobri, ker vpijajo preveč vode: Trdi apnenci in dolomiti imajo odlične lastnosti.

Glede na pridobivanje ločimo drobljeni in kopani agregat. Drobljenec (tolčenec) pridobimo s strojnim drobljenjem kamna iz kamnolomov. Zrna so ostrorobna, njihova površina je hrapava, kar se dobro veže z vezivom, vendar pa ima betonska masa veliko notranje trenje, ki otežuje dobro vgradnjo. Treba je dodati več vode.

Kopani agregat je nastal z odlaganjem v različnih odlagališčih (rečni -, morski -, jezerski, jamski agregat in peskokopi).

Rečni agregat, ki ga pri nas zelo uporabljamo, je nasplošno dober in poceni (gramoznice). Beton se lahko dobro vgrajuje, ker so zrna okroglasta in primerno hrapava, tako da je notranje trenje majhno. Preveč gladka površina zrnc ni dobra, ker se kristali cementa slabše zasidrajo.

V praksi se je uveljavila naslednja klasifikacija velikosti zrn:
fini pesek 0.0 - 0.5 mm
pesek 0. 5 - 8. 0 mm
prod 8.0 - 30 mm
grobi prod 30 -100 mm

Agregate ločimo tudi po teži na težke in lahke. Lahki agregati so naravnega, umetnega ali organskega izvora.

Granulometrična sestava
Pri izbiranju medsebojnih razmerij različnih velikosti zrn skušamo doseči naslednje cilje: 1. porabiti čim manj cementa (cena!), 2. doseči čim manj porozen beton, 3. dobiti čim višjo trdnost. Pri tem upoštevamo, da je običajno šibkejši člen v betonu vezivo, oziroma da se prenaša več sile skozi agregat.

Načelno so možne tri sestave: velika zrna, mala zrna, mešanica. Za beton iz velikih zrn porabimo veliko cementa da zapolnimo velike vmesne prostore, ostaja tudi nevarnost, da vsi ne bodo zapolnjeni. Cementa je veliko in prevzame veliko sile.

Beton iz malih zrn porabi še več cementa, saj je površina malih zrn zelo velika. Drobna zrna so običajno tudi manj trdna. Najboljša je mešanica zrn, ki so različnih velikosti. Tu porabimo najmanj cementa ker so prazni prostari majhni, največ sile se prenaša po agregatu.

Kakšno naj bo razmerje med posameznimi frakcijami so dognali z empiričnimi poskusi. Danes se za določanje najugndnejše granulometrijske sestave uporabljata dve idealni sejalni krivulji (Fuller, Empa) in idealno področje med njima. To velja seveda za velika gradbišča in betonarne.

Najmanj kar se zahteva v vsakdanji praksi je uporaba vsaj dveh frakcij (pesek, gamoz) v razmerjih 1:2 do 5:7.

Na kvaliteto betona vpliva tudi oblika zrna ki naj ne bo podolžna ali ploščata, saj lahko nastane pod njim prazen prostor (gnezdo). Premer največjega zrna v agregatu je odvisen od širine elementa (max 1/3 š) in od razmaka med armaturo - te vrednosti ne sme presegati nobeno zrno.

Vrste dodatkov
V zadnjem času dodajajo maltam in betonu posebne dodatke (v malih količinah), ki spremenijo nekatere lastnosti, izboljšajo kvaliteto in olajšajo delo pri vgradnji. Posebno so v uparabi pospeševalci, ki pospešijo strjevanje betona in gostilci, ki zmanjšajo vodopropustnost (alfa-, beta-, gama - cementol).

 
Vir:
01. januar 1970
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah