Male komunalne čistilne naprave in greznice

31. december 2021 je skrajni rok za ureditev vaših odplak
Male komunalne čistilne naprave in greznice
   
V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v:
 • male komunalne čistilne naprave (MKČN) ali 
 • nepretočne greznice.
 
Uporaba obstoječih pretočnih greznic, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, je dovoljena do rokov za ureditev razmer, to je do prve rekonstrukcije objekta. Če lastniki hiš, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 in so na območju, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena, nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, morajo le to urediti do 31. decembra 2021.

V okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vam mora lokalno komunalno podjetje zagotavljati: 
 • praznjenje nepretočnih greznic, prevzem blata iz MKČN in obstoječih greznic ter odvoz in obdelavo počrpane vsebine na čistilni napravi,
 • izdelavo poročila o pregledu za MKČN (to potrebujete za dokazilo o zmanjšanju stroška za kanalizacijo)
    
MKČN je naprava za aerobno čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE*. V MKČN se s pomočjo naravnega ali umetnega prezračevanja ustvarja pogoje za aerobno biološko razgradnjo raztopljenega organskega onesnaženja. Očiščena voda se lahko odvaja v okolje z infiltracijo v tla ali neposredno v površinsko vodo. 

Za doseganje okoljevarstvenih ciljev je potrebno MKČN vzdrževati in upravljati, kar pomeni:
 • preverjati tehnično brezhibnost MKČN,
 • pregledovati in prazniti blato iz MKČN,
 • hraniti dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN, o ravnanju z blatom ter vseh izrednih dogodkih, ki nastanejo zaradi okvar in morebitne prekinitve delovanja,
 • pridobiti poročila o pregledu za MKČN velikosti do 50 PE* oziroma izvajati obratovalni monitoring MKČN, če ima ta zmogljivost, ki je enaka ali večja od 50 PE*.
  *1 PE je onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba.
   
Na podlagi poročila o pregledu ali poročila o prvih meritvah oziroma obratovalnega monitoringa, ki izkazuje ustreznost delovanja MKČN, vam bo znižana okoljska dajatev.

  
Ali veste, da...
 • morate pred vgradnjo MKČN pridobiti soglasje izvajalca javne službe,
 • lahko oddate vlogo za znižanje okoljske dajatve, če odvajate odpadno vodo v MKČN, v primeru obstoječe greznice pa znižana okoljska dajatev ni možna,
 • je odlaganje blata iz MKČN in greznic na kmetijske ali ostale površine in izpuščanje v javno kanalizacijo prepovedano in da so za ta dejanja predpisane kazni,
 • je potrebno blato iz MKČN in greznic tehnološko obdelati na komunalni čistilni napravi.
    
 
Vir:
31. december 2019