Hišna drenaža

Statistike o poškodbah dokazujejo, da se večina vseh gradbenih poškodb zgodi v območju kleti, zaradi vlažnosti. V skladu s predpisi, je tudi kasnejša, v kolikor ni bila narejena v času gradnje objekta, izvedba drenaže nujno potrebna.
Hišna drenaža

Na zemljišču, kjer se soočamo z velikimi količinami podtalnice, se mora instalacija drenaže izvesti že v času gradnje objekta, saj le s tem zagotovimo pravilno odvajanje vode.

Izvedba drenaže je še posebej potrebna, pri:

  • visoki talni vlagi, zlasti v zelo izsušenih kohezivnih tleh, (glina, ilovica, lapor)
  • strmih pobočjih s kohezivno podlago tal (pesek in prod)
  • pri krajših zastojih vode (kratkotrajni hidrostatični tlak), še posebej v času močnega deževja in v že izkopanih gradbenih jamah. V vsaki vodo tesni gradbeni jami, je odvod vode nujno potreben.

Način, za pravilno izvedbo drenaže je predpisan skladno s predpisi DIN 4095, kjer se zahtevata varnost in odgovornost ter dolgotrajno delovanje drenaže. Predpisi se nanašajo tudi za gradbena dela, ki so izvedena nad in pod instalacijo ter služijo, kot podlaga za projektiranje in izvedbo del. Še posebej je podan poudarek z ukrepi na izvedbo hidroizolacije po DIN 18195. Na sliki št. 1 je prikazana izvedba krožne drenaže okoli objekta, vključno z vgradnjo čistilnih oziroma kontrolnih jaškov (JČ), ter s smerjo padca (SP).

drenaza instalater2
 

Predpis po DIN 4095 opisuje značilnosti za izvedbo običajne drenaže pred zidom. Tako lahko projektant, pri projektiranju s podanimi izračuni in dimenzijami tudi kaj prihrani. V preglednici št. 1 so podane vrednosti za običajne primere.

Preglednica št. 1: Vrednosti za običajne primere

Količina dotoka

Priporočene vrednosti

Zemljišče

Ravno, do rahlo nagnjeno

Prepustnost tal

Slabo propustno

Vgradna globina

Do 3 m

Višina zgradbe

Do 15 m

Dolžina drenaže med

najvišjo in najnižjo točko

Do 60 m

Instalacija za drenažo, mora v zemlji potekati okoli vseh zidov objekta in se zaključiti kot zaprt krožni vod. Najmanjši dovoljeni premer cevi za izvedbo drenažne instalacije po DIN 4095, znaša DN 100. Na čisto zgornji sliki je prikazan primer drenaže z dotikom temeljev na zgradbi.

Drenažna instalacija je z vseh strani obdana z gramozom 8/16, po DIN 4226 del 1. Pred vgradnjo drenažne instalacije se mora, na zunanji strani ometanih kletnih zidovih, izvesti zaščitni premaz in namestitev hidro izolacijske obloge, z ustreznimi materiali. Na koncu sledi še zasutje z gramozom okoli cevi, minimalne debeline 10 cm, kot je prikazano na zgornji in spodnji sliki.

drenaza instalater3
 

Odvod odvečne vode
V zvezi z odvajanjem odpadnih voda, je za vsa pojasnila pristojen upravni organ. V njegovi pristojnosti se določi, kje in na katero mesto lahko odvajamo odvečno vodo in tudi, če je mogoče izvesti jamo za ponikanje. Površinske vode, ali vodo iz pobočij, ni dovoljeno odvajati v ponikalnice.

Zgradbe so zaščitene s pravokotno in vodoravno zaporno plastjo po DIN 18 195-4, proti dvigajoči se vlagi in pred stoječo vodo v ponikalnici, niso pa zaščitene proti trenutnim zastojem v kanalizaciji.

Ti so zapisani skladno z ukrepi za zapiranje v gradbenih jamah in je kanalizacijske sisteme treba načrtovati v skladu z normativi DIN 4095. Po splošnem velja pravilo, da za izvedbo niso potrebna posebna dokazila. Za posamezne primere se ravnati po DIN 4095, oddelek 5. Kadar se lokalni pogoji razlikujejo od navedenih, se lahko zahtevajo nove preiskave.

 

 
25. marec 2012
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti