Elektrika in toplota iz skupnega vira

Kogeneracijska enota je lahko tudi nadgradnja kotla za ogrevanje
Elektrika in toplota iz skupnega vira

  
Kogeneracija oziroma soproizvodnja je sočasna proizvodnja toplotne in električne energije, krajše tudi SPTE. Gre za načelo delovanja, ko toplotno energijo, nastalo ob delovanju motorja, ki žene generator, izkoristimo za proizvodnjo električne energije.
 
Prednost takšne sočasne izrabe obeh energij je predvsem v tem, da lahko električno energijo, ki jo proizvajamo, porabimo na mestu nastanka, zato so izgube ob prenosu električne energije minimalne.
 
Poleg tega so zelo majhne skupne izgube pretvorbe primarne energije v električno in toplotno, zato lahko prihranimo približno 30 odstotkov primarne vložene energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo. Kogeneracija zaradi navedenega sodi med okolju prijazne tehnologije, četudi za pogon največkrat potrebuje fosilno gorivo - zemeljski plin.
 
Največ je mikro in malih naprav
Tehnologije soproizvodnje so različne, najpogostejši so motorji z notranjim izgorevanjem, pri napravah z večjimi močmi pa se pogosto uporabljajo tudi turbine. Za naprave manjših moči se včasih uporabljajo tako imenovani stirlingovi motorji. Največ vgrajenih naprav se uvršča v razred mikro in malih kogeneracijskih naprav z motorji velikostnega razreda do enega megavata.
 
Ekonomsko najbolj primeren energent za pogon kogeneracijskih naprav je trenutno zemeljski plin, v uporabi pa je tudi utekočinjeni naftni plin ali dizelsko gorivo. Odpirajo pa se še možnosti za uporabo nefosilnih goriv, kot je biomasa, vendar se ta ekonomsko splača zgolj pri zelo velikih in kompleksnih sistemih. Vedno pogosteje se za pogon naprav uveljavljata tudi rastlinsko olje in biodizel, vendar predvsem v manjših napravah.
 
Kogeneracija za male in velike porabnike
Uredba, ki je zagotovila spodbude za električno energijo, proizvedeno na SPTE, je povzročila, da se je kogeneracija potencialno razširila na vse objekte, ki potrebujejo toploto za ogrevanje, prej pa je veljalo, da je smiselna zgolj v objektih, ki imajo celoletno potrebo po toploti. Danes so tako zanimivi tudi projekti, ki delujejo zgolj v ogrevalni sezoni.
 
Kogeneracija je primerna tako za objekte, ki toploto potrebujejo zgolj za ogrevanje, kot tudi za industrijske porabnike, ki procesno toploto potrebuje skozi vse leto. Omejitev glede moči pa skoraj ni: od enega kilovata za zelo majhne porabnike do večmegavatnih industrijskih sistemov. A vendar je treba pri načrtovanju najprej zelo natančno opredeliti potrebe po energiji, saj vgradnja prevelike enote ne bo ekonomsko učinkovita.
 
Večina kogeneracij je priključena na električno omrežje
Kadar kogeneracijsko napravo načrtujemo zaradi ekonomije in ekologije, je priklop na elektroenergetsko omrežje nujen, saj je pogoj za pridobitev subvencij. Ker pa kogeneracijske naprave večinoma delujejo zgolj v ogrevalnem obdobju, je v toplem delu leta električno energijo še vedno treba kupovati, saj kogeneracija ne deluje, če nimamo toplotnega odjema.
 
V primerih, ko električnega omrežja ni v bližini, predvsem v vikendih ali planinskih domovih, je možno tudi tako imenovano otočno delovanje enote, vendar je ekonomska upravičenost vgradnje manjša, saj gre za naprave, ki zagotavljajo samozadostnost posameznih objektov.
 
Pri domači rabi se naložba povrne v petih do desetih letih
Kogeneracija v stanovanjski hiši je lahko samostojna enota, ki nadomesti klasični kotel za ogrevanje. V tem primeru se izognemo nakupu novega kotla ali zamenjavi dotrajanega, tako da je vložek na papirju še manjši, saj upoštevamo le dodaten strošek kogeneracijske naprave v primerjavi s kotlom.
 
Vgradnja kogeneracijske enote v stanovanjski hiši je smiselna tam, kjer na leto porabijo približno tri tisoč litrov kurilnega olja ali okoli tri tisoč kubičnih metrov plina ali več. Predvsem pa je tak projekt smiseln za večje objekte, kot so vrtci, šole ali gostinski objekti, kjer bo naprava delovala vsaj štiri tisoč ur na leto, kar pomeni, da se bo vložek povrnil v približno petih letih.
 

Vgradnja: Zadostujejo stare napeljave
Za vgradnjo kogenercijske enote ponavadi zadostujejo obstoječe inštalacije v objektu. Nadgraditi jih moramo le z dodatnimi merilniki električne energije, ki bodo merili proizÂvedeno in porabljeno električno energijo. Ko je enota postavljena in priklopljena na električno omrežje, je možno pridobiti spodbude za proizvodnjo elektrike iz SPTE, predvsem pri novogradnjah pa je smiselno sistem kogeneracije vključiti že v projektno dokumentacijo za gradnjo.
 

 
Vir: Finance
29. maj 2012
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!