Čistilna naprava ali greznica?

Večja okoljska ozaveščenost in seveda ostra okoljska zakonodaja sta botrovala, da se v zadnjih letih v Sloveniji povpraševanje po malih čistilnih napravah precej povečuje.
Čistilna naprava ali greznica?
   
S tem se je na trgu seveda pojavila tudi večja konkurenca ponudnikov omenjenih naprav. Podobno kot ostali proizvodi se tudi čistilne naprave v odvisnosti od proizvajalca in načina delovanja ter vgrajenih materialov med seboj razlikujejo. Ne samo v ceni ampak seveda tudi v kvaliteti. Pri izbiranju naprave to velja vzeti v obzir. Predvsem pri cenenih čistilnih napravah naj bomo pazljivi, saj lahko tekoči stroški v dveh desetletjih presežejo stroške investicije. Naprava naj bo za upravljanje čim bolj enostavna. 

Mehanske električne opreme naj ima čim manj, saj se v agresivnem okolju lahko hitro pokvari. Nasploh pa je pomembna zanesljivost delovanja naprave s čim boljšimi preverjenimi učinki čiščenja. Prodajalec naj nam zadostno preizkušenost naprave dokaže z ustreznimi certifikati. Pomembna je seveda tudi večletna garancija, ki mora zajemati celotno čistilno tehniko, vodotesnost posode in konstrukcijsko stabilnost naprave.

Cena male čistilne naprave je v največji meri odvisna od njene zmogljivosti, ki je neposredno odvisna od števila uporabnikov. Zmogljivost čistilne 
naprave se izraža s kratico  PE (populacijski ekvivalent). To je enota za obremenjevanje voda, ki ustreza onesnaževanju, ki ga povzroča en prebivalec na dan. Za potrebe gospodinjstva v enodružinski hiši je primerna mala čistilna naprava zmogljivosti od 4 do 6 PE. Cena male čistilne naprave je od 500 do 700 evrov na eno populacijsko enoto. Ta cena sicer lahko zaniha tako navzgor kot tudi navzdol omenjene meje. Poleg tega je cena odvisna tudi od tega ali se napravo vgrajuje samostojno, oziroma se jo sanira v obstoječo greznico.
  
Če se gleda le s finančne plati, je vgradnja lastne čistilne naprave po večini strošek, ki se ne povrne čez noč. Pri njej niti ni namen, da bi se v nekaj letih strošek investicije povrnil. Poglavitna stvar je ta, da se z njeno vgradnjo dolgoročno reši problem skladiščenja hišnih odplak. Takšna čistilna naprava bo služila nam in vsaj še eni generaciji našim zanamcem. S tem bo torej trajno zadoščeno vse ostrejšim okoljevarstvenim predpisom. 
  
Če se primerja stroške štiri članskega gospodinjstva pri uporabi lastne čistilne naprave in nepretočne greznice velikosti slabih 10m3, se ugotovi, da je letni strošek črpanja in odvoza odplak iz greznice približno kar 1200 evrov. Letni strošek male čistilne naprave je 50 evrov s črpanjem in odvozom odplak ter 40 evrov za porabo električne energije. Stroški čistilne naprave se sicer nekoliko razlikujejo od vrste naprave in proizvajalca. Nekatere izvedbe čistilnih naprav sedaj na primer delujejo tudi brez elektrike. Razlika med enim in drugim stroškom je na leto torej več kot očitna. Iz tega vidika se investicija v lastno čistilno napravo v primerjavi z greznico povrne v zelo kratkem času.

sewage system 253719 640
  
Cenovno najbolj ugodna opcija bo, če se več medsosedskih gospodinjstev skupaj dogovori za eno čistilno napravo, katero pozneje skupaj uporabljajo. Seveda morajo vsi sosedi biti pripravljeni za pošten odnos, saj je potrebno glede na število uporabnikov v gospodinjstvu in količino potrošene vode porazdeliti ne samo deleže investicije, temveč tudi poznejše sicer minimalne stroške.
  
Gospodinjstva, ki uporabljajo lastno greznico ali javno kanalizacijo, so zavezanci k plačevanju državne pristojbine za odvajanje komunalne odpadne vode. Njo običajno izdaja lokalno komunalno podjetje s položnico za vodovod. Podlaga za višino izračuna pristojbine pa je količina porabljene vode iz vodovodnega omrežja in je približno polovico cene za porabljeno pitno vodo. Hišna gospodinjstva, ki imajo svojo čistilno napravo, lahko uveljavljajo 90% zmanjšanje omenjene pristojbine.
  
Odvisno od občinskega odloka si je v nekaterih slovenskih občinah možno pridobiti subvencijo za gradnjo lastne čistilne naprave, v nekaterih drugih občinah pa ne. Vsekakor se splača pozanimati na pristojnem občinskem uradu o možnosti pridobitve subvencije. S strani države oziroma Eko sklada pa je izvedljivo ugodno kreditiranje okoljskih naložb občanov z obrestno mero trimesečnega Euribor +1,5% z odplačilno dobo do 10-tih let. 
  

 
vir: revija Stik
 
Vir:
17. september 2016
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...