Slovarček finančnih izrazov

Da boste boljši poznavalci strokovnih finančnih izrazov
Slovarček finančnih izrazov

agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) - Državna inštitucija, ki nadzoruje trg vrednostnih papirjev in udeležence na njem z namenom zagotoviti učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev vanje.

amortizacijski načrt - pregled odplačevanja dolga (časi odplačila obresti in razdolžnin ter stanj ostanka dolga) pri posojilih ali obveznicah

anuiteta - odplačilo terjatve, pri katerem se v enakih vnaprej določenih zneskih odplačuje glavnica in obresti.

blagajniški zapis - Kratkoročni vrednostni papir, ki ga izdajajo centrala in poslovne banke in se glasi na določen denarni znesek z določenim rokom dospelosti in obrestno mero.

borza vrednostnih papirjev - Organiziran trg, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje po vrednostnih papirjih. Na Ljubljanski borzi (LJSE) trgovanje poteka preko elektronskega trgovalnega sistema BTS, preko katerega posle sklepajo člani borze (borzne hiše in banke).

borzni indeks - Ponavadi tehtano povprečje tečajev določenih vrednostnih papirjev, ki kaže na gibanje tečajev določenega trga vrednostnih papirjev v celoti oziroma na razvoj tečajev le nekaterih skupin vrednostnih papirjev. Investitorjem služi kot pokazatelj trenda na trgu ali na enem od njegovih segmentov.

borzni zlom - Oznaka za nenaden in hiter padec borznih tečajev. Iz zgodovine sta znana "črni petek", 25. 10. 1929, in "črni ponedeljek", 19. 10. 1987, oba na newyorški borzi. Na črni ponedeljek je borzni indeks Dow Jones Industrial Average padel v enem samem dnevu za skoraj 20%.

čista vrednost sredstev sklada (čVS) - "Teoretična" vrednost premoženja sklada (koliko denarja bi dobili, če bi celotno premoženje sklada unovčili po trenutnih cenah in odplačali vse morebitne obveznosti), ki znaša: vsa sredstva minus vse obveznosti minus morebitne rezervacije.

delnica - Lastniški vrednostni papir, ki med drugim imetniku daje pravico do sorazmernega upravljanja podjetja (izdajatelja delnice) in pravico do sorazmerne udeležbe pri razdeljenem dobičku (dividenda).

denarni sklad ali investicijski sklad denarnega trga (angl. money market fund, nem. Geldmarktfonds, hrv. novčani fond) - sklad, katerega najmanj 90% sredstev je naloženih v instrumente denarnega trga in bančne depozite (74. člen ZISDU-1).

depozit so v banko vložena sredstva, ali pa v hrambo dani vrednostni papirji, dragocenosti, polog.

devizna klavzula je eden izmed načinov revalorizacije. V pogodbo navedemo devizno klavzulo, to pomeni, da se bo vračanje kredita obračunavalo glede na devizni tečaj.

diverzifikacija ali razpršitev - Razdelitev sredstev v različne naložbe. Za vzajemne sklade je diverzifikacija predpisana v zakonu (ZISDU-1).

dividenda - Del dobička, ki ga delniška družba izplača svojim delničarjem v denarju, v sorazmerju s številom njihovih delnic

dobro poučeni vlagatelj - Vsaka fizična ali pravna oseba, ki nalaga svoje premoženje z namenom ohranjanja vrednosti tega premoženja in doseganja donosov iz takih naložb, in ima ustrezna strokovna znanja in izkušnje potrebne za presojo tveganj, povezanih z vlaganjem v vrednostne papirje.

donos - Merilo uspešnosti poslovanja sklada, izraženo v rasti vrednosti točke (in morebitnega izplačanega dobička).

dospelost - Vnaprej znani čas obstajanja dolžniškega vrednostnega papirja (zakladna menica, blagajniški zapis, obveznica) do dokončnega poplačila obveznosti s strani izdajatelja (dospetja).

družba za upravljanje (DZU) - Pravna oseba, ki je pridobila dovoljenje ATVP za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.

efektivna obrestna mera (EOM) - je dejanska cena kredita, izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Pomeni skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek odobrenega zneska kredita.

EOM (realni del) - je efektivna obrestna mera, pri kateri se ne upošteva valorizacijska stopnja.

enota premoženja ali točka (angl. unit, nem. Anteil, hrv. udjel) - Vsebuje sorazmerni delež portfelja vzajemnega sklada. Sklad je razdeljen na določeno število točk. Vplačila v sklad to število povečujejo, izplačila pa zmanjšujejo.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - medbančna obrestna mera v Evropski uniji, ki se pogosto uporablja v pogodbah.

FIFO metoda (First In, First Out) ali metoda zaporednih cen - način obravnavanja obdavčljivih izplačil iz vzajemnih skladov, za katerega je značilno, da se pri izplačilu kot datum nakupa upošteva datum (ali datumi) nakupa najstarejših (najprej kupljenih) točk

garancija je najvišja oblika jamstva. Gre za abstraktno zavezo banke, da bo obveznost na določen dan izpolnila, ne glede na to, ali je bil posel, na osnovi katerega je do garancije prišlo, izpeljan ali ne. Zanjo veljajo posebna pravila mednarodne bančne prakse. Lahko rečemo, da je garancija neke vrste vrednostni papir.

hipoteka je način zavarovanja stanovanjskega kredita z zastavitvijo nepremičnine. Zastavimo lahko nepremičnino, za katero najemamo kredit ali pa katero drugo. Navadno vse pravne zadeve (notarski zapis, vpis zastavne pravice v zemljiško knjigo) uredi pravna pisarna banke. Zastavljena nepremičnina mora biti zavarovana, zavarovanje pa preneseno v korist banke

indeksni sklad (angl. index fund, tracker fund, nem. Indexfinds) - Investicijski sklad, katerega cilj naložbene politike je natančno posnemanje sestave določenega borznega indeksa (73. člen ZISDU-1)

Inflacija (lat.inflatio - naraščanje) - je razvrednotenje denarja zaradi njegovega pretiranega izdajanja brez pravega kritja.

interkalarne obresti - so obresti za čas porabe posojila. Banka jih obračuna ob koncu meseca in ob prenosu posojila v odplačevanje. 

 
izhodiščna obrestna mera - je tista obrestna mera, ki jo uporabljamo pri določenih poslih kot izhodišče. Primer so obrestne mere pri kreditiranju pravnih oseb, kjer banka izhodiščni obrestni meri dodaja še odstotne deleže, ki so odvisni od bonitete posojilojemalca in drugih njegovih lastnosti. 

investicijska družba (ID) - Zaprti investicijski sklad, pravno-formalno organiziran kot delniška družba. Pri nas so zaenkrat vse investicijske družbe nastale s pretvorbo bivših pidov.

investicijski kupon - Imenski vrednostni papir, ki se glasi na določeno število enot premoženja vzajemnega sklada. Po novem zakonu ZISDU-1 je lahko ali prenosljiv ali neprenosljiv.

investicijski sklad - Pojem, ki v slovenski terminologiji vključuje dve pravnoformalni obliki: vzajemni sklad in investicijska družba.

izvedeni finančni instrumenti - Pravice, katerih cena je posredno ali neposredno odvisna od cen vrednostnih papirjev, tujih valut oziroma blaga oziroma višine obrestnih mer.

izvleček prospekta - povzetek najpomembnejših podatkov iz prospekta vzajemnega sklada, ki ga kdorkoli lahko kadarkoli dobi pri družbah za upravljanje in njihovih pogodbenih partnerjih

IS/M obrazci - Mesečna poročila, s katerimi družbe za upravljanje poročajo Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javnosti o stanju skladov, ki jih upravljajo.

izstopna provizija - Plačilo družbi za upravljanje ob izstopu iz sklada (prodaji investicijskih kuponov).

jamstvo je način zavarovanja plačila nekega dolga, pri katerem se tretja oseba zaveže, da bo upniku v določenem roku poplačala dolg dolžnika. Poznamo več oblik jamstev: menično jamstvo (aval), poroštvo in garancijo.

kapitalski dobiček - (realizirani) kapitalski dobiček je tisti, ki ga ustvarimo ob prodaji določenega vrednostnega papirja, če ga prodamo po tečaju, ki je višji, kot je bil tečaj ob nakupu; nerealizirani kapitalski dobiček pa nastane zaradi dviga tečaja vrednostnega papirja oziroma, vendar le-ta še ni bil prodana.

klirinškodepotna družba (KDD) - Inštitucija, ki vodi centralni računalniški register o nematerializiranih vrednostnih papirjih (delnice, obveznice...), vendar to ne velja za investicijske kupone vzajemnih skladov.

komitent je pravna ali fizična osebi, ki posluje z banko. Od tega koliko časa poslujemo z banko, je pogosto odvisna višina obrestnih mer (daljše je poslovanje, nižje so). Nekaj bank nudi možnost najema kredita le svojim komitentom.

konverzija - Pretvorba vplačanega zneska (nakazila na denarni račun vzajemca) v točke sklada (enote premoženja). Ponavadi poteka po neznani vrednosti, s kratkim časovnim zamikom od dneva dejanskega nakazila.

kotacija - Izvorno izraz pomeni sklep borze o sprejemu novega vrednostnega papirja v trgovanje. Pogovorno se uporablja v deležniški obliki, npr. "kotirajoče" delnice, t.j. tiste, ki so uvrščene v borzno trgovanje.

kreditojemalec je oseba, ki prejme kredit.

krovni sklad ali sklad skladov (angl. fund of funds, nem. Dachfonds) - vzajemni sklad, ki mora imeti najmanj 90 odstotkov vrednostni sredstev naloženih skupaj v investicijskih kuponih oziroma enotah premoženja vzajemnih skladov in/ali v delnicah investicijskih družb (71. člen ZISDU-1)

letno poročilo - Poročilo o poslovanju sklada v preteklem poslovnem letu, ki vsebuje računovodske izkaze, pojasnila k izkazom, portfelj sklada ob koncu obdobja in drugo; po zakonu ga mora obvezno pregledati neodvisni revizor.

likvidnost ali unovčljivost - Možnost, da neko naložbo kadar koli v kratkem roku unovčimo (spremenimo v denar).

limit izhaja iz besede, ki pomeni mejo. V bančnem jeziku je to znesek najvišje dovoljene prekoračitve (negativnega stanja) na računu

moratorij je odlog plačila obveznosti

navidezni posel - prodaja vrednostnega papirja, pri kateri sta kupec in prodajalec vsebinsko ista oseba. Namen takega posla je doseči zapis o transakciji in s tem določeno korist (zmanjšanje davčne osnove, ustvarjanje videza, da gre za zelo prometen vrednostni papiir in podobno).

nominalna obrestna mera (NOM) - je na letni ravni določena enovita obrestna mera, ki poleg osnovne obrestne mere vsebuje tudi določen pribitek.

 
nominalna vrednost delnice - je pravzaprav znesek, napisan na njej. Osnovni delniški kapital se ob ustanovitvi delniške družbe razdeli na določeno število delnic, od katerih ima vsaka svojo nominalno vrednost.

notranja informacija - Vsaka natančna informacija, ki se nanaša na nek vrednostni papir ali njegovega izdajatelja, ki še ni dostopna javnosti, in ki bi, če bi postala dostopna javnosti, verjetno pomembnejše vplivala na ceno tega vrednostnega papirja.

obrestna mera - V odstotkih izražena cena za posojeni denar. Pri dolžnioških vrednostnih papirjih se nanaša na nominalno vrednosti in ne na tržno.Možnost, da neko naložbo kadar koli v kratkem roku unovčimo (spremenimo v denar).

obveznica - Dolgoročni dolžniški vrednostni papir z znano obrestno mero in donosnostjo do dospetja; z izdajo obveznic izdajatelj (država, lokalna skupnost, podjetje, banka...) jemlje posojilo od kupcev obveznic.

odbor investitorjev - tričlansko telo, ki ga vsako leto izvolijo imetniki kuponov posebnega vzajemnega sklada. Nadzira upravljanje sklada in zastopa imetnike investicijskih kuponov proti družbi za upravljanje.

opcija - Pogodba, s katero se izdajatelj opcije (prodajalec) zaveže, da bo od lastnika opcije kupil oziroma mu prodal določeno blago (npr. vrednostni papir) po vnaprej določeni ceni (ne glede na to, kakšna bo takrat tržna cena tega blaga).

PIX - Indeks (posebnih) investicijskih skladov prikazuje gibanja tečajev delnic ID-ov. V indeks je vključeno petnajst izdaj delnic investicijskih skladov, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v indeks. Indeks je ponderiran s celotno tržno kapitalizacijo delnic, izračunava pa se po enaki osnovni formuli kot indeks SBI 20.

potrdilo o vlogi (angl. certificate of deposit) - Vrsta depozitne vloge pri banki, ki je dokumentirana s posebnim potrdilom, ki je lahko predmet trgovanja in se šteje za vrednostni papir denarnega trga.

polletno poročilo - Poročilo o poslovanju sklada v prvi polovici poslovnega letna, vsebuje podobne podatke kot letno poročilo, vendar je manj obsežno in ni revidirano.

poroštvo o njem govorimo, ko nekdo jamči za nekoga drugega. V bančništvu imamo največkrat opraviti s poroštvi na področju posojil, ko porok jamči, da bo dolžnik vrnil glavnico in pripadajoče obresti upniku. Porok pa lahko ugovarja na poroštvo takrat, ko posel iz osnovne pogodbe ni bil sklenjen. V ozadju poroštva je namreč vedno neka pogodba.

portfelj - Seznam naložb sklada v določenem trenutku (v katere vrednostne papirje je naložen denar lastnikov sklada).

pranje denarja - Ravnanje, s katerim se prikriva izvor denarja ali premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem.

prevzem - Nakup tolikšnega dela izdanih delnic nekega podjetja, da je kupcu s tem omogočen nadzor vodenja podjetja. V Sloveniji je prevzemni prag 25%, prevzeme pa obravnava poseben Zakon o prevzemih (ZPre).

provizija je cena za opravljanje bančnih storitev

prospekt za javno ponudbo investicijskih kuponov - Najpomembnejši dokument vsakega vzajemnega sklada, ki vsebuje vse potrebne podatke za odločanje potencialnih vlagateljev, in so ga družbe za upravljanje dolžne vsako leto osvežiti.

realna obrestna mera - je obrestna mera, po kateri se izračunajo realne obresti. Te predstavljajo dejanski dohodek posojilodajalca. Z realnimi obrestmi imamo opraviti predvsem v pogojih inflacije. S pridevnikom realne tako ločimo dejanske obresti od tistih, ki so rezultat zgolj ohranjanja vrednosti glavnice in smo jim v vsakdanjem žargonu nekdaj rekli (re)valorizacijske obresti. 

(re)valorizacija - je bil način ohranjanja vrednosti denarja v pogojih inflacije. V Sloveniji smo jo izvajali tako, da smo zneske povečevali za odstotek rasti cen na drobno v določenem obdobju.

revizor - Pooblaščena oseba iz neodvisne revizijske družbe, ki pregleduje letna poročila in poslovanje vzajemnih skladov in družb za upravljanje in o njih podaja svoje mnenje.

SBI 20 - Slovenski borzni indeks je vodilni indeks Ljubljanske borze. Njegov temeljni namen je zagotavljati zbirno in jedrnato informacijo o gibanju tečajev največjih in najlikvidnejših delnic v borzni kotaciji Ljubljanske borze ("blue chip" indeks). Indeks SBI 20 je cenovni (price) indeks, ki ne vključuje dividend, kar pomeni, da z njim merimo spremembe tečajev vključenih delnic. Sestava indeksa SBI 20 je tehtana s tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku. Na ta način imajo večji vpliv na gibanje vrednosti indeksa delnice z višjo tržno kapitalizacijo, ki ni v rokah strateških lastnikov. Udeležba posamezne delnice v indeksu je omejena na deset odstotkov.

Sharpov količnik - mera za donosnost nekega portfelja (npr. vzajemnega sklada) ob upoštevanju tveganosti. Izračuna se kot količnik: (povprečna letna donosnost - donosnost netvegane naložbe ) / povprečna letna standardna deviacija. Visoka vrednost količnika pomeni, da je bila dosežena donosnost visoka, glede na prevzeto tveganje.

sistematično tveganje - tisto tveganje portfelja, ki ga ni moč odpraviti z razpršitvijo naložb.

skrbnik - Inštitucija, ki zagotavlja dodatno varovanje interesov lastnikov sklada in ima precej pristojnosti po novem ZISDU-1. "Posebni" vzajemni skladi, ki poslujejo še po starem, še nimajo skrbnika, zato pa imajo odbor investitorjev, ki ga je določal prejšnji ZISDU.

standardni odklon ali standardna deviacija - pojem iz statistike, ki se uporablja tudi pri ocenjevanju tveganja portfelja. Merilo za odstopanje (disperzijo) podatkov od njihovega povprečja. Standardni odklon donosnosti je najpogostejši kazalnik za oceno celotnega tveganja (sistematičnega in nesistematičnega). Volatilni vrednostni papirji imajo visok standardni odklon.

stečaj v kolikor je podjetje v katerem delate v stečajnem postopku, potem za banke niste plačilno sposobni in ne morete vzeti dolgoročnega kredita, kljub temu da dohodek prejemate redno

terjatev je pravica upnika do določenega zneska dolžnikovega denarja in dolžnost dolžnika, da ta denar vrne.

točka vzajemnega sklada - Enota, na katere je razdeljeno premoženje sklada (obračunska enota).

TOM (temeljna obrestna mera) - Letna obrestna mera za denarne obveznosti v domačem denarju, ki je zagotavljala ohranitev njihove realne vrednosti. Izračunavala jo je Banka Slovenije, sedaj to počne Statistični urad RS. Z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti je junija 2003 prenehala veljati, razen za obveznosti in terjatve, nastale pred uveljavitvijo zakona.

tržna kapitalizacija - Merilo za vrednost podjetja (delniške družbe), ki je zmnožek trenutne cene delnice na borzi in števila izdanih delnic podjetja.

upnik je oseba, ki je lastnik terjatve in je do nje upravičen z vsemi prej dogovorjenimi obrestmi. V kolikor dolžnik obveznosti ne poravna, ga upnik lahko terja. V primeru kreditiranja je to banka

upravljavska provizija - Plačilo družbi za upravljanje za storitve, ki jih opravlja v zvezi z vzajemnim skladom; upravljavska provizija bremeni sklad (posredno torej imetnike investicijskih kuponov) in se obračunava v odstotnem deležu od vrednosti sredstev sklada.

varčevalni načrt, tudi izgradni načrt, nem. Sparplan - način obročnega vplačevanja nižjih zneskov v vzajemni sklad, pri katerem se celotno ali večino vstopne provizije vplača vnaprej, glede na predvideno vsoto vplačil v varčevalnem obdobju

VEP - Vrednost enote premoženja ali vrednost točke; izračuna se kot količnik med čisto vrednostjo sredstev sklada na določen dan in številom točk sklada v obtoku na isti dan.

volatilnost ali nihajnost - je statistična mera za verjetnost, da cena (delnice ali točke sklada) v kratkem času močno zraste ali pade. Izražena je z varianco ali s standardno deviacijo. Merilo za relativno volatilnost delnice, glede na celoten trg, se imenuje beta.

vstopna provizija - Plačilo družbi za upravljanje, ki se obračuna in odšteje ob vsakem vplačilu (nakupu) investicijskega kupona.

vzajemni sklad (VS) - Združeno premoženje večjega števila oseb, ki ga upravlja posebno podjetje (družba za upravljanje) z namenom oplemenititi zaupana sredstva. Premoženje sklada je razpršeno v večje število vrednostnih papirjev in drugih naložb, da je zagotovljeno čim boljše razmerje med donosnostjo in varnostjo.

zakladna menica - Kratkoročni državni dolžniški vrednostni papir, ki ga izdaja Ministrstvo za finance RS, in je zaradi državne garancije praktično netvegan.

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) - Krovni zakon, ki opredeljuje vzajemne sklade in njihovo poslovanje v Sloveniji.

Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP) - Krovni zakon, ki opredeljuje vrednostne papirje, vlogo Agencije za trg vrednostnih papirjev, vlogo borznoposredniških družb in bank pri opravljanju poslov z vrednostnimi papirji.

zavarovanje kredita je obvezno, obstaja pa več načinov kako kredit zavarovati. Lahko ga zavarujemo pri zavarovalnici s pogodbo, ki je sklenjena med banko in zavarovalnico, vsak stanovanjski kredit pa je možno zavarovati z zastavo nepremičnine (glej HIPOTEKA). Kredit lahko zavarujemo tudi s podpisom več (dva ali trije) plačilno sposobnih porokov, ki s svojim podpisom jamčijo, da bodo plačali kredit v kolikor ti ne bi bil več plačilno sposoben. Obstaja tudi možnost zavarovanja kredita z zastavitvijo deviznih vlog ali vrednostnih papirjev

 
Vir:
01. januar 1970
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad