Slovar: Z

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Zamudne obresti - zaračunava upnik dolžniku za zamudo pri plačilu. Njihova višina in način obračunavanja sta običajno zakonsko določena.

Zapis (blagajniški) - je kratkoročen vrednostni papir, ki se glasi na določen denarni znesek, z določenim rokom dospelosti in določeno obrestno mero.

Zastavna pravica - nastane na podlagi pravnega posla, zakona ali odločbe sodišča. Je pravica upnika, ki lahko uveljavlja terjatev, zastavljeno v korist upnika, če glavni dolžnik ne plača svojega dolga.

Zastavno razmerje - je razmerje med sedanjo vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljene nepremičnine, izraženo v odstotkih (sedanja vrednost kredita, deljena z vrednostjo zastavljene nepremičnine, pomnožena s 100).

Zavarovalec - je oseba (lahko tudi pravna), ki sklene z zavarovateljem pogodbo.

Zavarovanec - je oseba, v korist katere je sklenjeno zavarovanje.

Zavarovalni dogodek - je dogodek, ob katerem zavarovalnica izplača zavarovalnino. Zavarovalni dogodek je največkrat škodni dogodek.

Zavarovalna vsota - je znesek, ki ga po koncu zavarovalne dobe ali v drugih okoliščinah upravičenec dobi izplačanega.

Zavarovalnina - je dajatev zavarovalnice ob zavarovalnem dogodku.
 
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje