Slovar: V

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Valeur - ni zelo pogost izraz; ker pa včasih nanj le naletimo, je dobro vedeti, da pomeni veljavo, vrednost, ceno. Če besedi dodamo "s", pomeni vrednotnice.

Valuta - ima, kot mnoge druge besede, več pomenov. Z njo lahko označimo:
  • denarni sistem države (zlata, srebrna valuta)
  • denarno enoto, na kateri sloni tak sistem
  • veljavo
  • tečaj denarne enote ali učinkov v mednarodni trgovini 
  • veljavnost na določen dan

Valutna politika - skuša uravnavati tečaj kake valute na domačem ali mednarodnem trgu.

Varčevati - pomeni gospodarno rabiti dobrine ali denar. Prihranki pa so tisto, kar ni bilo porabljeno in se lahko v prihodnosti investira.

Variabilen (lat. variuos - različen) - govori o nečem nestalnem. Variabilna obrestna mera je takšna, ki se v času spreminja.

Vezane vloge - nanje mislimo takrat, ko v bančnem jeziku rečemo depozit. Z denarjem na vezani vlogi imetnik določen čas ne more razpolagati. Ko gre za vezave, pa poznamo takšne na določen čas ali na pa različno dolg odpovedni rok.

Vloga - je neprenosna finančna naložba v obliki računa pri banki. Z vlogo da vlagatelj pravzaprav banki posojilo. Vloge lahko delimo na vloge na vpogled in na vezane vloge.

Vpisnina - je znesek, ki ga plačamo izdajatelju kartice takrat, ko za kartico zaprosimo. Vpisnine niso pogoste.

Vpogledne vloge - mednje sodijo hranilne vloge, osebni in transakcijski računi. Denar na vpogledni vlogi je v vsakem trenutku na voljo imetniku računa (vlagatelju) in z njimi lahko prosto razpolaga.

Vrednostni papir - je listina, ki vsebuje določene premoženjske pravice. Te tako postanejo prenosljive.