Slovar: S

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 

Saldo (lat. solidus, ital. saldare - trden) - se uporablja v knjigovodstvu in pomeni računski ostanek, razliko med debetom in posojilom. Saldirati torej pomeni izračunati saldo. Tudi kadar plačamo račun ali na računu dobimo potrjeno plačilo zneska, lahko govorimo o saldiranju.

Sef (včasih zapisano tudi safe) - je oštevilčen predal v bančnem trezorju, ki ga banka oddaja za shranjevanje denarja ali vrednostnih papirjev.

Skupni obrestovalni faktor - je metoda izračuna mesečne obveznosti, po kateri se višina anuitete izračuna z doslednim upoštevanjem inflacijske stopnje, ki je značilna za trenutek ob sklepanju pogodbe.

Solidarni porok - če se je porok zavezal kot porok in plačnik, odgovarja upniku kot glavni dolžnik za celo obveznost in lahko upnik zahteva njeno izpolnitev bodisi od glavnega dolžnika bodisi od poroka ali pa od obeh hkrati (solidarno poroštvo).

Swap posel - je oblika zavarovanja pred tečajnim, obrestnim in kreditnim tveganjem. Klasični devizni swap je promptni nakup (ali prodaja) določene valute in istočasno terminska prodaja (ali nakup) le-te. Obrestni swap je zamenjava spremenljive obrestne mere za fiksno in obratno ali tudi zamenjava v drugo vrsto fiksne ali spremenljive obrestne mere. Obe vrsti swapa služita kot instrument za zavarovanje posojil. Poznamo tudi debit/equity swap, ko se neodplačani dolg spremeni v lastniški delež v podjetju.

S.W.I.F.T. - je kratica za Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. To je računalniški sistem za enoten prenos finančnih sporočil med bankami in drugimi finančnimi ustanovami, ki so njegove članice.
 
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah