Slovar: R

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Razdolžnina - je del glavnice, ki ga poplačamo z anuiteto.

Realna obrestna mera - je obrestna mera, po kateri se izračunajo realne obresti. Te predstavljajo dejanski dohodek posojilodajalca. Z realnimi obrestmi imamo opraviti predvsem v pogojih inflacije. S pridevnikom realne tako ločimo dejanske obresti od tistih, ki so rezultat zgolj ohranjanja vrednosti glavnice in smo jim v vsakdanjem žargonu nekdaj rekli (re)valorizacijske obresti.

Renta - so stalni, redni dohodki od kapitala, zemljišča ali česa drugega, ki od lastnika ne zahtevajo nobenega dela.

Rentabilnost - je razmerje med dobičkom ter vloženimi sredstvi. Z rentabilnostjo merimo uspeh ali neuspeh naložbe kapitala oz. uporabe sredstev.

(Re)valorizacija - je bil način ohranjanja vrednosti denarja v pogojih inflacije. V Sloveniji smo jo izvajali tako, da smo zneske povečevali za odstotek rasti cen na drobno v določenem obdobju.

(Re)valorizacijska stopnja - je načelno ustrezala inflacijski stopnji za posamezno obračunsko obdobje.

Revalvacija - imenujemo dvig tečaja kake valute v razmerju do drugih valut.

Revolving posojilo - rečemo kratkoročnemu posojilu, ki se obnavlja po določenem časovnem obdobju.

Rezident - je fizična oseba s stalnim bivališčem v državi.
 
 
 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...