Slovar: P

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 

Pariteta (lat. paritas - enako) - pomeni v ekonomiji razmerje med vrednostjo različnih valut.

Pasiva - sodi v jezik računovodstva. V bančnih bilancah so na pasivni strani npr. obveznosti, ki jih ima banka do svojih komitentov. Pasivne obresti so obresti, ki jih banka plača za pri njej naložen denar.

Plačilna kartica - z njo imetnik plača blago ali storitev, za znesek plačila pa mu banka, izdajatelj kartice, takoj izstavi račun oz. obremeni njegov bančni račun. Tudi debetna kartica je plačilna kartica.

Plastični denar - je iznajdba sodobnega časa, kamor sodijo razne plačilne in kreditne kartice, narejene, seveda, iz plastike.

Plomba - je pomožni vpis, s katerim se javno objavi, da je bil vložen predlog za dovolitev določenega vpisa, vendar o tem vpisu sodišče še ni odločilo. S plombo se varuje načelo javnosti. Po prejemu predloga zemljiška knjiga pri nepremičninah, ki so predmet hipoteke, vpiše plombo.

Polog - izvedemo takrat, ko nakažemo denar na bančni račun.

Poroštvo - o njem govorimo, ko nekdo jamči za nekoga drugega. V bančništvu imamo največkrat opraviti s poroštvi na področju kreditiranja, ko porok jamči, da bo dolžnik vrnil glavnico in pripadajoče obresti upniku. Porok pa lahko ugovarja na poroštvo takrat, ko posel iz osnovne pogodbe ni bil sklenjen. V ozadju poroštva je namreč vedno neka pogodba.

Postnumerandni znesek, postnumerando - je znesek, ki dospeva oziroma ima valuto ob koncu obdobja. Primer: postnumerandne mesečne vloge so vloge, ki jih v banko redno vlagamo konec meseca.

Pranje denarja - je operacija, s katero se zakrije nezakoniti izvor denarja in navidezno prikaže, da denar izvira iz zakonitih poslov. Zakonsko se preprečuje predvsem pretvorba neidentificirane gotovine v knjižni denar, s katerim se nato lažje izvajajo transakcije in zakrije sled do nezakonitega izvora gotovine.

Premija - je znesek, ki ga zavarovalec vplača oziroma vplačuje zavarovatelju.

Prenumerandni znesek, prenumerando - je znesek, ki dospeva ob začetku posameznega obdobja. Gre recimo za redne mesečne vloge, ki jih v banko vlagamo ob začetku meseca.

Provizija - je nagrada za posredovanje v kakšnem poslu in se navadno izraža v odstotkih od vrednosti posla. Bančne provizije so dejansko cene za opravljanje bančnih storitev.
 
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad