Slovar: O

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Obligacija (lat. obligatio - zaveza, poroštvo) - je beseda, na katero velikokrat naletimo, ko bi se morala namesto nje uporabiti slovenska beseda: dolžnost, obveznost. Če besedo uporabljamo v zvezi z vrednostnimi papirji, pomeni fiksno obrestovani dolžniški vrednostni papir (obveznica, zadolžnica).

Obresti - so denarno nadomestilo za uporabo določenega zneska denarja, ki ga je upnik za določen čas prepustil dolžniku.

Obrestna mera - je mera za obrestovanje denarja, izražena v odstotkih. Pove, koliko denarnih enot nadomestila plačamo za vsakih 100 enot glavnice v določenem obdobju.

Obrestni račun - je takšen način izračunavanja obresti, ko obresti ves čas računamo od začetne glavnice ne glede na to, koliko kapitalizacijskih dob je preteklo od nastanka dolga do vračila denarja.

Obrestno obrestni račun - je način izračunavanja obresti, ko obresti ne računamo samo od prvotne glavnice, pač pa tudi od vseh obresti, nastalih v preteklih kapitalizacijskih obdobjih.

Obveznica - je fiksno obrestovan dolžniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj obveže imetniku, da mu bo ob dospelosti izplačal glavnico s pripadajočimi obrestmi. Obveznice so zelo varna naložba. Zavarovane so z denarnim ali stvarnim jamstvom izdajatelja.

Opcija - je vrednostni papir, ki lastniku daje možnost, da v določenem časovnem obdobju ali na določen dan v prihodnosti kupi oziroma proda neko naložbo po dogovorjeni ceni.

Osebni račun - je knjigovodski račun, na katerem se sistematično spremlja finančno poslovanje med dvema poslovnima partnerjema, od katerih je eden banka in drugi njen komitent.
 
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti