Slovar: N

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Nakazilo - je finančni posel, ki denar usmeri na določen račun oz. neki osebi.

Naobrestiti - pomeni preprosto dodati glavnici ustrezne obresti. Nasproten izraz je razobrestiti, ko ustrezne obresti glavnici odvzamemo.

Nerezident - je fizična oseba s stalnim bivališčem v tujini. Ko je nerezident pravna oseba, mislimo na podjetje, ki je registrirano v tujini.
 
Neto sedanja vrednost - je razlika med sedanjo vrednostjo izdatkov dolgoročne naložbe in sedanjo vrednostjo neto denarnih tokov od dolgoročne naložbe.

NIF (Note Inssurance Facilities) - so posojilne linije, ki so odobrene velikim podjetjem in znotraj katerih se banke obvezujejo, da bodo izdale kratkoročne obveznice.

Nominalna obrestna mera (NOM) - je na letni ravni določena enovita obrestna mera, ki poleg osnovne obrestne mere vsebuje tudi določen pribitek.
 
Notarski zapis - je notarska listina, ki jo sestavi notar. V notarski listini so vsa prazna mesta izpolnjena s črtami, zneski, datumi in druge številčne oznake so izpisani tudi z besedami. V notarski listini ne sme biti besed ali znakov nad začetkom besedila, med vrsticami ali ob robu besedila. Vsaka beseda, znak ali podpis, ki je nad vrsticami besedila, ob njih ali med njimi, se šteje za neobstoječ. V notarski listini se ne sme nič izbrisati. Če se del besedila prečrta, mora ostati čitljiv. Na vsako s številkami označeno stran notarske listine se podpišejo vsi udeleženci in notar, ki je listino sestavil. Notar ugotavlja osebno istovetnost strank in drugih udeležencev na podlagi uradnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista). Način, kako je notar ugotovil istovetnost oseb, udeleženih pri sestavi notarske listine, je prav tako zapisan v listini.
 
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti