Slovar: L

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Leasing - je oblika financiranja, ki se uporablja predvsem za financiranje investicijskih dobrin. Leasing lahko opredelimo kot zunanjo obliko financiranja, s katero se v primeru, da vrednost investicijske opreme presega finančne sposobnosti leasingojemalca, leasingodajalec le-temu prilagaja. Leasingodajalec (kot posrednik) izpelje nakup investicijskih sredstev, ki jih leasingojemalec izbere in nato uporablja. Lastnik teh sredstev je še vedno leasingodajalec, ki lahko sredstva, ki so predmet leasinga, odtegne leasingojemalcu in jih da v drug leasing.

Libor (London Interbank Offered Rate) - je londonska medbančna obrestna mera.

Likvidatura - je prostor v banki, kjer se opravljajo likvidacijski posli. Preprosto povedano je to tam, kjer so bančna okenca in blagajniki. Likvidacija namreč pomeni poravnavo (izravnavo, obračun) medsebojnih denarnih obveznosti oz. računov.

Likvidnost (lat. Liquidus - tekoč) - je plačilna zmožnost. Likvidnost trga je njegova sposobnost, da absorbira nenadne spremembe obsega ponudbe in povpraševanja, ne da bi prišlo do tečajnih nihanj. Likvidnost vrednostnega papirja pa je sposobnost prodaje količine vrednostnega papirja po trenutni tržni ceni.

Limit - izhaja iz besede, ki pomeni mejo. V bančnem jeziku je to znesek najvišje dovoljene prekoračitve (negativnega stanja) na računu.

Limitirani nalog - je nalog banke borznemu trgovcu oz. posredniku, pri katerem je določena mejna cena za nakup (prodajo) nekega vrednostnega papirja.

Lombard - pomeni jemanje ali dajanje posojila na podlagi lahko vnovčljivega premičnega predmeta (navadno vrednostnega papirja). Ker so take posojila začeli prvi dajati v Lombardiji, od tam tudi izvira njihovo ime.

Lombardna obrestna mera - je obrestna mera, ki jo centralna banka zaračunava poslovnim bankam za posojila, dana na podlagi zastave vrednostnih papirjev.

Loro - je izraz, ki se uporablja, kadar pride pobuda za izdajo čeka, menice, akreditiva ali podobnega iz tujine.

Lot - je enota za trgovanje z vrednostnimi papirji. Njegova velikost je odvisna od vrednosti samih vrednostnih papirjev in kupne moči investitorjev. Na Ljubljanski borzi je to pogosto najmanjši apoen vrednostnega papirja.
 
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti