Slovar: K

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
 
Kapital (lat. capitalis - glaven) - prevajamo kot glavnica, temeljni znesek, tudi premoženje v denarju. S kapitalom lahko mislimo tudi na stroje, zgradbe oz. drugo imetje. Celotni kapital neke banke (v Sloveniji ga imenujemo jamstveni kapital) sestavljata po mednarodnih standardih temeljni (Core ali Tier One Capital) in dodatni kapital (Supplementary ali Tier Two Capital). Temeljni kapital je sestavljen iz nominalnega delniškega kapitala (Share Capital) in vidnih rezerv (Disclosed Reserves). Slednje se oblikujejo iz nerazporejenega, zadržanega dobička in iz presežka vplačanega kapitala. Dodatni kapital sestavljajo poleg ostalega tudi skrite rezerve, (re)valorizacijske rezerve in splošne rezervacije.

Kapitalizacijska doba, obdobje - je obdobje med dvema zaporednima pripisoma (obračunoma) obresti.

Kapitalizacija - ena od razlag pravi, da je kapitalizacija pretvorba dohodka, ki ga pričakujemo v prihodnje, v glavnico (kapital). Ko govorimo o kapitalizaciji obresti, mislimo na obresti, ki postanejo del glavnice (kapitala), kar se dogaja pri obrestno obrestnem računu. 

Knjižni denar - je denar v obliki vknjižbe v poslovnih knjigah finančne institucije, s katerim se lahko plačuje. Preprosteje - to so osebni računi in transakcijski računi.

Komitent - je pravzaprav nalogodajalec pri komisijskem poslu, ki mora plačati banki (komisionarju) dogovorjeno provizijo za opravljeni posel. Ko govorimo o bančnem poslovanju, besedo komitent pogosto lahko brez škode nadomestimo z besedo stranka.

Konformen - pomeni enakoličen, skladen, soglasen.

Konformna obrestna mera - pomeni realizacijo ekonomskega načela, da moramo iz začetne glavnice s konformno obrestno mero pri pogostejši kapitalizaciji (recimo mesečni) dobiti enako končno vrednost glavnice kot pri celoletni kapitalizaciji in izhodiščni letni obrestni meri.

Konto - pomeni, če povemo zelo enostavno, račun, izvira pa iz italijanske besede conto oz. latinske 'comptus'.

Konverzija (lat. conversio - vrtenje) - je beseda, ki jo najpogosteje uporabljamo ob pretvorbi neke valute v drugo tujo valuto, pa tudi v primeru spreminjanja prvotnih pogojev (npr. kreditnih) v neke druge pogoje sodelovanja.

Korekcijski faktor - je metoda izračuna mesečne obveznosti, po kateri je v začetno anuiteto vgrajen samo del inflacijskih pričakovanj.

Kredit (lat. Credere - varovati, zaupati) - je pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar na up dolžniku, in dolžnikom. Posojilo ni isto kot kredit, saj je posojilo le kupčija, s katero se med strankami ustanovi kredit (kreditno razmerje).

Kreditna kartica - sodi med plastični denar. Imetnik s kartico plača blago ali storitev, njegovo obveznost pa začasno prevzame banka. Imetnik kartice plača porabljeni znesek banki šele po preteku določenega časa in tako ga banka pravzaprav kreditira.

Kreditna sposobnost - je finančna sposobnost dolžnika, da bo posojilo vrnil in plačal pripadajoče obresti. Banka jo ugotavlja na podlagi prihodkov dolžnika in jo izraža v deležu od teh prihodkov v določenem obdobju.

Kreditni pogoji - so določila o trajanju, zavarovanju in drugih značilnostih posojila ter pripadajočih obrestih.

Kupon (fr. Couper - rezati) - na področju financ predstavlja odrezek vrednostnega papirja, na katerega imetnik kupona dobi obresti.
 
 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah