Slovar: A

V pomoč naj vam bo slovar finančnih izrazov, da se boste lažje in bolj pregledno sporazumevali z bankami, ...
Slovar finančnih izrazov
  
Akreditiv - beseda izhaja iz francoščine in v bančnem jeziku pomeni pismo, s katerim banka naroča drugi ustanovi ali osebi, naj ob izpolnitvi določenih pogojev izplača neko vsoto v korist določene tretje osebe. Dokumentarni akreditiv je eden najučinkovitejših inštrumentov zavarovanja plačil v mednarodni trgovini.

Aktiva - je tista stran bilance banke, kamor se knjižijo njene naložbe. Aktivne obresti so torej tiste, ki jih dobiva upnik (banka) za posojen denar.

Amortizacija kredita - v lepi slovenščini bi temu rekli kar odplačevanje posojila.

Amortizacijski načrt - je načrt odplačevanja nekega posojila. Navadno je pripravljen v obliki tabele, ki prikazuje odplačevanje posojila skozi odplačilno dobo po kapitalizacijskih obdobjih. Za vsako kapitalizacijsko obdobje so izračunane obresti, razdolžnina ter ostanek glavnice.

Anticipativen - pomeni nekaj predčasnega, plačljivega vnaprej. Anticipativne obresti se obračunajo in od glavnice odvzamejo že na začetku obrestovalnega obdobja.

Anuiteta - je letni obrok, vplačilo ali odplačilo. Uporaba pridevnika mesečna pred besedo anuiteta je pravilo, kadar želimo komu razložiti, kako bo odplačeval posojilo. Anuiteta je sestavljena iz obresti in razdolžnine (to je del glavnice, ki se poplača s to anuiteto). Še bolje pa se bomo razumeli, če lepo po naše govorimo o mesečnem obroku.

Avans (fr. Avance - naprej) - označuje vnaprej plačan znesek (naplačilo). Slovenci imamo zanj lepo besedo: predujem. Uporabljajmo jo!