Davek na promet nepremičnin

Davek na promet nepremičnin je tako kot davek na dodano vrednost prometni davek s to razliko, da gre za enofazni davek.
Davek na promet nepremičnin
   
Davek na promet nepremičnin se plačuje za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičninah, ter za zamenjavo ene nepremičnine z drugo. Davčna osnova za plačilo davka je dogovorjena prodajna cena, vendar pa v primeru da pristojen davčni organ ugotovi, da je cena bistveno nižja od normalne tržne cene obračuna davek od ugotovljene tržne cene nepremičnine.
  
In kako davčni organ izve o prodaji nepremičnine? O prodaji nepremičnine, ki pomeni nastanek davčne obveznosti ga je namreč potrebno obvestiti, saj potrdilo o plačilu davka na promet nepremičnin predstavlja nujen pogoj za overitev podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičnini. Brez overjenih podpisov, pa ni mogoče izvesti vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
 
Po prejemu napovedi nastanka davčne obveznosti mora davčni organ izdati odločbo o odmeri prometnega davka v roku 30 dni. Davek je potrebno plačati v nadaljnih 30 dneh po vročitvi odločbe o odmeri davka. Promet nepremičnin je obdavčen s stopnjo 2%, zavezanec za plačilo davka pa je prodajalec nepremičnine.
  
Seveda pa se prodajalec in kupec lahko dogovorita, da bo davek plačal kupec nepremičnine. 
  
Podrobnejši opis
Napoved vloži zavezanec za davek na promet nepremičnin:
 • pri prodaji prodajalec oziroma prodajalka nepremičnine (pri prodaji idealnih deležev nepremičnine je davčni zavezanec vsak prodajalec posebej);
 • pri ustanovitvi stavbne pravice je davčni zavezanec ustanovitelj ali ustanoviteljica;
 • pri prenosu stavbne pravice pa prenositelj ali prenostiteljica stavbne pravice;
 • pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji;
 • pri finančnem najemu je davčni zavezanec najemodajalec;
 • pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi priposestvovanja je davčni zavezanec priposestvovalec.
    
Davčni zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti pri davčnem organu, na območju katerega nepremičnina leži.
 
Davčna obveznost nastane na dan sklenitve pogodbe, na podlagi katere se prenese nepremičnina ali ustanovi oziroma prenese stavbna pravica ali s pravnomočnostjo sodne odločbe oziroma na dan podpisa listine, s katero stranke ugotovijo priposestvovanje, če takšne listine ni, pa v trenutku pridobitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja oziroma s pravnomočnostjo sodne odločbe.
  
OBRAZCI
Napoved za odmero davka na promet nepremičnin
Navodilo
 
PRAVNE PODLAGE
 • Zakon o davku na promet nepremičnin ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06)
 • Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06)
 • Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)
 • Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 138/06)
    
Več pojasnil na to temo najdete na spletni strani Davčne uprave RS, oziroma s klikom na  Davek na promet nepremičnin
           
  
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...