Zakaj nepovratne finančne spodbude le za lesena okna

Zakaj nepovratne finančne spodbude le za lesena okna

Posredujemo vam odgovor, zakaj so letos pri nepovratnih spodbudah zajeta le leseno stavbno pohištvo.

   
 
Z namenom spodbujanja vgradnje naravnih materialov in s ciljem doseganja večjega deleža uporabe naravnih materialov, kot tudi z vidika trajnostne gradnje oz. obnove stavb, javni poziv za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, vključuje po novem le spodbujanje vgradnje lesenih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev in ne več zunanjega stavbnega pohištva iz PVC ali kovinskih materialov pri zamenjavi obstoječega stavbnega pohištva v primeru obnove obstoječih stavb.
  
Na podlagi v letu 2010 prejetih vlog in dodelitev pravice do nepovratnih sredstev na Eko skladu ugotavljamo, da je 40 % vseh dodeljenih nepovratnih sredstev namenjenih zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva z novim, ki pa je izdelano iz PVC profilov. Kljub enkrat višji spodbudi za vgradnjo lesenega stavbnega pohištva so se občani raje odločali za cenejša PVC okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve. Okna izdelana iz PVC profilov so danes bistveno cenejša kot okna izdelana iz lesa, hkrati pa skoraj celotna ponudba teh oken izpolnjuje razpisne zahteve energijske učinkovitosti, tako da je bil namen spodbud v smislu znižanja cen na trgu in izboljšanja energijske učinkovitosti produktov v tem segmentu že dosežen. Občani se predvsem zaradi višje investicije in s tem povezane daljše vračilne dobe investiranega ukrepa z vidika prihranka energije le redko odločajo za vgradnjo lesenih oken. To pa je dodaten razlog upravičenosti spodbujanja tega ukrepa.
  
Odločitev je tudi skladna z nacionalno politiko lesa, ki je bila sprejeta v Državnem zboru; les oziroma gozdovi namreč predstavljajo ponor CO2. Dolgoročno bo operativni program za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v celotno bilanco emisij vključeval tudi ogljik, ki je vezan v lesenih izdelkih, saj predstavlja bistveni zamik pri sproščanju CO2 v ozračje. Zato je smiselno spodbujati tudi povečevanje vgradnje tovrstnih izdelkov, njihovo uporabo, kakovost in trajnost. Nenazadnje se pri proizvodnji 1 m3 PVC materiala, katerega surovina je fosilnega izvora, v ozračje spusti skoraj 5 ton CO2, pri aluminiju pa več kot 25 ton. Nasprotno pa 1 m3 lesa med nastajanjem in fotosintezo veže 0,9 tone CO2, izdelek v uporabi pa nadaljnjo 1,1 tono, torej 1 m3 lesenega izdelka zmanjša količino CO2 v ozračju za 2 toni.
  
Za izdelavo lesenih oken je potrebno kar sedemkrat manj energije kot za izdelavo PVC oken, katerih energijska bilanca in ocena izdelka v njegovem življenjskem krogu je bistveno slabša od lesenih. Leseni izdelki so trajnejši, imajo daljšo življenjsko dobo, kar pomeni, da med dolgoletno uporabo skladiščijo CO2 in tako pripomorejo k njegovemu znižanju v ozračju.
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 

Vir:
30. januar 2011