Pripravlja se revizija Gradbenega zakona

Pripravlja se revizija Gradbenega zakona

Osnutek novega Gradbenega zakona v javni obravnavi do 31. avgusta – Administrativne razbremenitve in pospešitev trajnostnega gospodarskega razvoja

  

Ključne spremembe:

 • uvedba »manjše rekonstrukcije« s ciljem, da se olajša gradnja dvigal pri obstoječih stavbah in drugih manjših posegov v objekte;
 • da se omogoči hitre odzive gospodarstva na trenutne trende na trgu, se med začasne objekte dodaja tudi začasna skladišča;
 • poudarjen je prehod na elektronsko poslovanje in komuniciranje z udeleženci pri graditvi;
 • jasno opredeljuje, za katere gradnje je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek gradnje ali pridobiti uporabno dovoljenje;
 • ponovno se omogoča možnost, da investitor na lastno odgovornost lahko začne z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja;
 • na novo se določa pristojnost MOP tudi za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateško investicijo določi Vlada RS;
 • izboljšuje se problem izbire vodje projekta, in podrobneje ureja naloge investitorja, izvajalca in vodje del;
 • uvaja se pregled dokumentacije za izvedbo, kadar so uporabljene »nestandardne« metode projektiranja;
 • z namenom hitrejšega in bolj učinkovitega pridobivanja gradbenih dovoljenj so predlagane rešitve za pridobivanje projektnih pogojev, mnenj in postopka pred upravnim organom;
 • rešitve iz interventnih zakonov, sprejetih v času epidemije, se na ustrezen način prenašajo v redno zakonodajo;
 • bolj natančno je urejen postopek integralnega dovoljenja in prevlade javne koristi;
 • prijava začetka gradnje se bolje prilagaja vrsti gradnje;
 • plačilo komunalnega prispevka se iz časa pridobitve gradbenega dovoljenja seli v čas pred prijavo začetka gradnje;
 • poenostavlja se dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe;
 • izvršuje se sodba Ustavnega sodišča RS, vezana na zagotavljanje edinega prebivališča;
 • s spremembami se odpravlja ovire pri legalizaciji objektov;
 • za enostanovanjske stavbe legalno zgrajene pred 2018 se uvaja fikcija obstoja uporabnega dovoljenja, za druge stavbe pa enostavnejši postopek.

Pripombe in predloge lahko posredujete na priloženem obrazcu v roku 30 dni od objave (do 31. 8. ), na naslov #EM#67712c6e6b754660677f247865#EM# ali na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
 
Osnutek zakona je dosegljiv tukaj.

  

11. avgust 2020
 
 
Drugi tir je obviselDrugi tir je obvisel
01. 12. 2011
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Zamenjajte keramiko Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?
Gradbeni nadzor Ekobus Gradite ali prenavljate?
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje