Objavljen razpis za kreditiranje občanov

Objavljen razpis za kreditiranje občanov

Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, je objavil javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov

 
Predmet razpisa:
predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za naslednje namene, ki so podrobneje določeni s spodaj navedenimi ukrepi:

A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
- Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, pri katerih so vir toplote kondenzacijski kotli.
- Vgradnja toplotnih postaj za priklop na omrežja daljinskega ogrevanja.
- Vgradnja sistemov za prezračevanje in toplozračno ogrevanje z rekuperacijo toplote.


B – raba obnovljivih virov energije
- Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode.
- Vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, ki izkoriščajo geotermalno energijo, toploto podtalnice ali površinske vode (toplotne črpalke po sistemu voda-voda), zemlje oziroma kamnitih masivov (toplotne črpalke po sistemu zemlja – voda).
- Vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode na lesno biomaso (kurilne naprave morajo imeti ustrezne toplotno-tehnične karakteristike
- Namestitev naprav za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW.

C – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov
- Vgradnja oken in vrat s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,1 W/m2K za zasteklitev oziroma U ≤ 1,4 W/m2K za cele elemente.
Kredit se odobri do višine priznanih stroškov naložbe, če je U ≤ 0,9 W/m2K za zasteklitev oziroma U ≤ 1,1 W/m2K za cele elemente, sicer pa največ do 80% priznanih stroškov naložbe.
- Izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanemu podstrešju,...) obstoječih stanovanjskih objektov z ustreznimi debelinami izolacije

E – nakup energijsko učinkovitih naprav
- Nakup velikih gospodinjskih aparatov (štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni in pomivalni stroji), ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A ali višje.
 
F – nakup okolju prijaznih vozil
- Nakup osebnih avtomobilov in motornih koles / koles z motorjem na električni ali hibridni pogon, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, največ 120 g/km.
 
G – odvajanje in čiščenje odpadnih voda
- Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
- Nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih enot (PE).
- Prekritje objektov z rastlinsko odejo (zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda).
  
H – nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi
- Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit).
 
I – učinkovita raba vodnih virov
- Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.
- Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
 
J -oskrba s pitno vodo
- Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer javna oskrba ni predvidena).


Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 12 milijonov EUR.
 
Razpis je podrobno objavljen na spodnjem viru, kjer je dosegljiva tudi razpisna dokumentacija in ustrezne pole.

12. februar 2008