Kaj prinaša novi gradbeni zakon?

Kaj prinaša novi gradbeni zakon?

Ministrstvo je osnutke gradbenega zakona ter zakona o urejanju prostora in zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti v prvo javno obravnavo dalo v začetku lanskega leta, nato jih je na podlagi pripomb vsebino spreminjalo in jeseni dalo osnutke v novo javno obravnavo in medresorsko usklajevanje. Od takrat jih je še dodatno prilagajalo in jih aprila poslalo v vladno obravnavo.

   

Gradbeni zakon predvideva nov koncept dovoljevanja gradenj, ki bo omogočil pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi formalno manj obsežne dokumentacije, kot je to predvideno v veljavni zakonodaji. Podrobneje bo pripravo dokumentacije določal pravilnik o projektni dokumentaciji.

V postopkih za izdajo gradbenih dovoljenj je predvideno sodelovanje strokovnjakov s področij gradbeništva in arhitekture, da bi med drugim zagotovili izpolnjevanje bistvenih zahtev.

Definicija objekta bo razširjena tudi na nekatere gradbene posege, ki po definiciji v veljavnem zakonu o graditvi objektov nimajo lastnosti objekta (npr. utrditve zemljišč, nasipavanja in odkopavanj), saj so sedaj ti posegi izvzeti iz sistema nadzora.

Za gradnje, pri katerih je potrebno tudi okoljevarstveno soglasje, bosta po novem postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja integrirana in se bo tako vodil samo en postopek.

Po novem ne bo več treba pridobiti gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov (potrebna bo samo še prijava začetka gradnje) in za začasne objekte.

V pomoč investitorjem bo uvedeno obvezno svetovanje upravnih enot, poleg tega bodo lahko pridobili predodločbo glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi. Investitorji bodo s predodločbo tako še pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobili odločitev upravnega organa (npr. glede dejanske zazidljivosti zemljišča ali dopustnih odstopanj od prostorskega akta) ali se zavarovali pred nepričakovano spremembo prostorskega akta ali drugih predpisov.

Po predlogu se bodo sedanja soglasja, ki so potrebna pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in so samostojni upravni akti, prekvalificirala v mnenja. Ta bo usklajeval upravni organ, ki ne bo več nujno vezan nanje, lahko pa jih bo investitor sam pridobil in jih predložil že zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, kar bo močno pospešilo postopek.

Zakon bo omogočil tudi skrajšani postopek izdaje gradbenega dovoljenja, pogoj za to pa bo predložitev soglasij vseh oseb, ki imajo status stranke, vseh predpisanih mnenj in pozitivnega mnenja občine glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi občine.

Po predlogu bo uvedena obvezna prijava začetka gradnje, pri kateri bo treba predložiti projekt za izvedbo ter o začetku del seznaniti inšpekcijo in upravne organe. Gradnjo bo nadzoroval nadzornik, ki bo moral izpolnjevati pogoje za pooblaščenega arhitekta ali inženirja, imenoval ga bo investitor.

Gradnja, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, se bo smiselno zaključila z uporabnim dovoljenjem. To bo sicer pri vseh objektih, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivi na okolje, mogoče nadomestiti z izjavami projektanta, vodje gradnje in izvajalca, da objekt izpolnjuje vse predpisane zahteve in da je evidentiran.

Predvidena je možnost legalizacije nenevarnih nedovoljenih gradenj. Za objekte, starejše od 20 let, bo mogoče pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja, s katerim lastniku ne bo več treba rušiti objekta in ga bo lahko zavaroval, uporabil kot zavarovanje pri posojilu ipd. Mogoča bo tudi legalizacija mlajših objektov, ki so z dopustnimi odstopanji neskladni z gradbenih dovoljenjem, in sicer v petih letih od uveljavitve zakona.

Vir:
30. september 2017
 
 
No, pa ga imamo!No, pa ga imamo!
19. 11. 2017
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Hidroizolacije Kőster Slovenija Imamo optimalne rešitve
Elektro dela Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Zidarska dela Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?