Izobraževanja v marcu in aprilu

Izobraževanja v marcu in aprilu

Agencija POTI pripravlja vrsto zanimivih izobraževanj, katerih tako izvajalci kot investitorji oz. lastniki nepremičnin ne bi smeli izpustiti.

    

10. marec:

Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi
Vabljeni na že 44. ponovitvi odličnega strokovnega seminarja, vam bo predstavljen spremenjen koncept v postopkih načrtovanja, graditve in vzdrževanja objektov ter primerjava med prej veljavno zakonodajo in novo ureditvijo, zlasti glede vrste posegov v prostor, upravnih postopkov, izdaje gradbenih dovoljenj, izvedbe gradnje, nadzora gradnje, inšpekcijskih postopkov, kazenskih določb, pristojnosti občin v postopkih dovoljevanja in inšpekcijskih postopkih, implementacije evropskih direktiv v novo zakonodajo, … več >>
    

26. marec:

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti
Udeležencem pri graditvi objektov zakonodaja (Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi akti: Uredbe, Pravilniki in Strokovna pravila – Tehnične smernice, …) nalaga obveznosti, ki jih morajo pri izvajanju dejavnosti izpolnjevati. Za kršitve teh obveznosti so v naštetih predpisih navedeni prekrški za katere odgovarjajo udeleženci v procesu graditve objektov in so predpisane višine denarnih kazni za kršilce predpisov.   več >>

7. april:

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov
Z Gradbenim zakonom je želel zakonodajalec poenostaviti postopke dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe objektov, zato Gradbeni zakon prinaša spremembe postopkov, ki naj bi prinesle tako skrajšanje postopkov kot zmanjšanje obsega dokumentacije.  več >>

17. april:

SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve
Predstavitev nove Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in tehničnih zahtev za naprave za samooskrbo (samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, individualna samooskrba, samooskrba večstanovanjskih stavb in samooskrba skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov); Predstavitev predloga spremembe Energetskega zakona, ki uzakonja samooskrbo in poenostavlja administrativni postopek; Predstavitev razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev; ...  več >>
     

     

Vir:
06. marec 2020
 
 
Ekološko je cenejeEkološko je ceneje
24. 05. 2010