Ali so do oprostitve takse za gradbeno dovoljenje upravičene mlade družine?

Ali so do oprostitve takse za gradbeno dovoljenje upravičene mlade družine?

Mlade družine do cenejšega gradbenega dovoljenja ...

   

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – ZUT-UPB3, 126/07, 88/10 – ZUT) so taks za gradbena dovoljenja, kot so določene v tarifni št. 40  oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem. Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok, oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let, oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.
 
Sicer pa je ZUT v pristojnosti Ministrstva za finance.

 


Ali za subvencijo za mlado družino lahko zaprosi tudi par, ki ima otroka šele na poti?

  
Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v 26.a členu določa, da je mlada družina življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu javnega poziva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Status mlade družine ugotavlja Stanovanjski sklad Republike Slovenije skladno s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.

   

Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki nastane z rojstvom otroka.

  
Mladi pari, ki pričakujejo otroka, tako niso upravičeni do subvencije za mlade družine, saj brez otroka ne morejo imeti status družine.


Naslednje leto oz. pri naslednjem javnem pozivu, pa se ta mlada družina (z rojenim otrokom) prijavi za dodelitev subvencije, ki jo bo nato prejemala osem let.

  

30. januar 2011
 
 
Drugi tir je obviselDrugi tir je obvisel
01. 12. 2011